Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Rijeke.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Na­rodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) te Zaključka gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/19-04/64-50, URBROJ: 2170/01-15-00-19-47) od 15. srpnja 2019. godine, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gos­podarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta pro­stornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA RIJEKE
od 24. srpnja do 27. kolovoza 2019. godine

Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijed­log izmjena i dopuna Plana u periodu od 24. srpnja do 27. kolovoza 2019. godine:

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prize­mlju zgrade, svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati,
  • na web stranici: www.rijeka.hr.

Za vrijeme trajanja javne rasprave organiziraju se 25. srp­nja 2019. godine javna izlaganja s obrazloženjem Prijedlo­ga izmjena i dopuna Plana:

  • za javnopravna tijela u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, sala u prizemlju u 11,00 sati,
  • za svu zainteresiranu javnost u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, u 18,00 sati.

Predstavnici Nositelja izrade će tijekom trajanja javne ra­sprave pružati dodatno tumačenje izloženog Prijedloga iz­mjena i dopuna Plana unutar uredovnog vremena za stran­ke: ponedjeljkom, srijedom i petkom, od 8,30 do 13,00 sati, u prostorijama Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gos­podarenje zemljištem na adresi Titov trg broj 3.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na Prijedlog izmjena i do­puna Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave (zaključno s 27. kolovozom 2019.):

  • dostaviti u pisanom obliku, poštom na adresu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka ili predati osobno na istoj adresi, u pisarnici, na šalter broj 1,
  • izjaviti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu napisani čitljivo i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, te svi koji nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Tekstualni dio:

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena površina 1:25000, (PDF 6,7MB)

3.4. Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite Plan procedura 1:25000, (PDF 5,5MB)

4. Građevinska područja naselja 1:5000

Prezentacija: