SN 40/06 i 43/06-ispr.

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 1:1000

4-1. Uvjeti gradnje – Suterenska etaža 1:1000

4-2. Uvjeti gradnje – Nadzemna etaža 1:1000
TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

 

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 40/06

 

ISPRAVAK ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 43/06