DPU dijela stambenog područja Zamet uz Ulicu Braće Fućak

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora 1:1000

4-1. Uvjeti gradnje – Suterenska etaža 1:1000

4-2. Uvjeti gradnje – Nadzemna etaža 1:1000

 

TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

 

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 40/06

 

ISPRAVAK ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 43/06