Detaljni plan uređenja područja Zagrad

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina 1:1000

4. Uvjeti gradnje – Razina I 1:1000

4.1. Uvjeti gradnje – Razina II 1:1000

4.2. Uvjeti gradnje – Građevinske čestice i regulacijski pravci 1:1000

4.3. Uvjeti gradnje – Uklanjanje postojećih građevina 1:1000

 

TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provođenje

 

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 10/99

 

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Zagrad

IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 36/06