Detaljni plan uređenja dijela područja Škurinjska Draga

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Uvjeti gradnje

   4.1 Uvjeti gradnje – etažnost i građevni pravci M 1:1000

   4.2 Uvjeti gradnje – građevne čestice i regulacijski pravci M 1:1000

 

TEKSTUALNI DIO

Odredbe za provodenje

 

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 15/03