Detaljni plan uređenja dijela radne zone R-9 u Škurinjama – trgovačko područje Škurinjsko Plase

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
3.1. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000
3.2. Područja posebnih ograničenja u korištenju M 1:1000

4. Uvjeti gradnje
4.1. Uvjeti gradnje M 1:1000
4.2. Uvjeti gradnje suterenskih etaža M 1:1000

TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje i odredbe za provođenje
ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 6/01

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela radne zone R-9 u Škurinjama – trgovačko područje Škurinjsko Plase

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina Mj 1:1000

3. Uvjeti korištenja,uređenja i zaštite površina Mj 1:1000

4.1. Uvjeti gradnje Mj 1:1000
4.2. Uvjeti gradnje suterenske etaže Mj 1:1000
4.3. Uvjeti gradnje – prikaz građevnih čestica Mj 1:1000

TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje i Izmjene i dopune odredbi za provođenje
IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 6/05