SN 29/05

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu
Objava u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 4/15 od 19. svibnja 2015. godine.
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveučilišnog kampusa i Kliničkog bolničkog centra na Trsatu

 

 

GRAFIČKI DIO

1. Detaljna namjena površina M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Uvjeti gradnje
4.a. Uvjeti gradnje-visine, broj etaža i građevni pravci M 1:1000
4.b. Uvjeti gradnje-građevne čestice i regulacijski pravci M 1:1000
4.c. Uvjeti gradnje-faznost izgradnje M 1:1000

 

TEKSTUALNI DIO

Obrazloženje i Odredbe za provođenje

 

ODLUKA O DONOŠENJU PLANA

Službene novine Primorsko-goranske županije 29/05