Obveza izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac utvrđena je člankom 308. Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14 i 3/17)

Ovaj Plan donosi se radi:

  • osiguranja preduvjeta za uređenje prostora u skladu s namjenom, stupnjem uređenja i izgrađenošću područja obuhvata Plana utvrđenim GUP-om,
  • utvrđivanja uvjeta gradnje novih građevina isključivo stambene namjene i stambenih građevina s manjim udjelom drugih sadržaja,
  • definiranja javnih zelenih površina i utvrđivanja uvjeta njihovog uređenja,
  • poboljšanja prometnih, infrastrukturnih i drugih uvjeta u skladu s ciljevima i rješenjima utvrđenim prostornim planovima šireg područja i pozitivnim propisima

Plan je usvojen na sjednici Gradskog vijeće Grada Rijeke, 14. travnja 2021. godine.