Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela stambenog područja Pavlovac.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18, 39,19 i 98/19) i Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13, i 85/15) te Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke (KLASA: 023-01/20-04/112-72 URBROJ: 2170/01-15-00-20-34) od 17. prosinca 2020. godine, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uređenja za Grad Rijeku, objavljuje da će se održati

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA STAMBENOG PODRUČJA PAVLOVAC

od 21. prosinca 2020. godine do 20. siječnja 2021. godine

Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana u periodu od 21. prosinca 2020. godine do 20. siječnja 2021. godine:

  • u zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izložbena sala u prizemlju, svaki radni dan od 8:30 do 15:30 sati,
  • na mrežnoj stranici Grada Rijeke: www.rijeka.hr.

Za vrijeme trajanja javne rasprave održat će se  javno izlaganje  s obrazloženjem Prijedloga Plana u Gradskoj vijećnici, Korzo 16, sala u prizemlju dana 12. siječnja 2021. g.  u 17:00 sati.

Zbog aktualnih epidemioloških mjera broj sudionika koji će moći prisustvovati javnom izlaganju u Gradskoj vijećnici je ograničen na 20 osoba. Prisustvo javnom izlaganju zainteresirane osobe su dužne prethodno najaviti telefonom na broj 209-450 ili elektronskom poštom na adresu urban@rijeka.hr s naznakom „za UPU Pavlovac“.

Javno izlaganje iz Gradske vijećnice prenosit će se uživo u 17:00 sati putem internetskog prijenosa na mrežnoj stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr te će biti dostupno do kraja javne rasprave.

Predstavnici Nositelja izrade će tijekom trajanja javne rasprave pružati dodatno tumačenje izloženog Prijedloga Plana, isključivo telefonom na broj 209-450 ili elektronskom poštom na adresu urban@rijeka.hr s naznakom „za UPU Pavlovac“.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenje na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave (zaključno s 20. siječnja 2021. godine):

  • dostaviti u pisanom obliku na adresu elektroničke pošte UPU_Pavlovac_rasprava@rijeka.hr ili na stranici e-konzultacija,
  • dostaviti u pisanom obliku, poštom na adresu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, Rijeka ili predati osobno na istoj adresi, u pisarnici u prizemlju, na šalter broj 1,
  • izjaviti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
  • upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi kod portira u zgradi Grada Rijeke na adresi Titov trg 3.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu napisani čitljivo i potpisani punim imenom i prezimenom s adresom podnositelja te svi koji nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u razmatranje u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Tekstualni dio:

Grafički dio:

1. Korištenje i namjena površina M 1:1000

2. Prometna, komunalna i druga infrastruktura
2.1. Prometna i ulična mreža M 1:1000
2.2. Vodoopskrba, odvodnja i plinoopskrba M 1:1000
2.3. Elektroenergetika i elektroničke komunikacije M 1:1000

3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina M 1:1000

4. Način i uvjeti gradnje M 1:1000