Generalni urbanistički plan 2013.

 

Generalni urbanistički plan grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-ispravak), donijet je 2007. godine.

Izmjene i dopune GUP-a iz 2013., 2017. i 2019. godine provedene su u usporednom postupku s izmjenama i dopunama PPU-a. U tom smislu, izmjene Generalnog plana slijede izmjene Prostornog plana, a sa povećanim i specifičnim stupnjem razrade koji odgovara planiranju na razini Generalnog plana.

Izmjena i dopuna GUP-a iz 2014. godine odnosila se isključivo na promjenu položaja komunalno-servisne zone predviđene za smještaj Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda unutar jugoistočnog kvadranta Južne Delte.

Promjene koje se predlažu novim izmjenama i dopunama navedenih dokumenata također su pretežno vezane na izdvojena građevinska područja. Drugo područje u kojem se predlažu korekcije je razmatranje uvjeta gradnje/rekonstrukcije u i izvan građevinskog područja naselja.

S obzirom na sadržaj izmjena i dopuna te hijerarhijski odnos navedenih planova, izrada izmjena i dopuna, provedba javne rasprave i donošenje provest će se istodobno, sukladno članku 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

Razlozi za pristupanje izmjenama i dopunama GUP-a

  • promjene namjene područja Gospodarske, proizvodne – pretežito industrijske namjene, oznake I1-1,
  • izmjene uvjeta gradnje unutar izdvojenih građevinskih područja namijenjenih rekreaciji,
  • izmjene oblika i površine građevinskih naselja,
  • ispravka očite greške/propusta ili usklađenje s ostalim dijelovima Plana.

Ocjena postojećeg stanja, polazišta i ciljevi uređenja

Tijekom 2020. godine Gradu Rijeci obratili su se trgovačka društva PIK d.d. i Plodine d.o.o., koji planiraju poslovnu aktivnost usmjerenu na međusobnu zamjenu i kupoprodaju nekretnina. Kako bi nakon zamjene i kupoprodaje nekretnina navedene tvrtke mogle nastaviti obavljati svoju djelatnost, mora se izvršiti prenamjena zemljišta na kojem se nalaze navedene nekretnine.

Obzirom na navedeno, predlaže se promjena namjene izdvojenog građevinskog područja oznake I1-1 iz Gospodarske, proizvodne – pretežito industrijske namjene, u Gospodarsku – pretežito trgovačku namjenu oznake K2. Takva promjena namjene omogućiti će Plodinama d.o.o. da nastave obavljati trgovačku djelatnost nakon što izvrši zamjena i kupoprodaja nekretnina s Pik d.d..

Razlozi za poduzimanje takve poslovne aktivnosti obrazloženi su prilagođavanjem poslovnim i tržišnim uvjetima Plodina d.o.o., kroz povećanje zastupljenosti na istočnom dijelu grada, osobito iz perspektive blizine njihovog budućeg sjedišta te mogućnosti da se osigura zamjenska lokacija za implementiranje novih tehnologija i novih proizvodnih procesa PIK d.d..

Tijek izrade

8. listopada 2023.

7. kolovoza, 2023.

25. svibnja 2023.

16. svibnja 2022.

12. svibnja 2022.

28. travnja 2021.

7. travnja 2021.

23. ožujka 2021.