Spremnici za glomazni otpad – baje, 5 m

Odvoz krupnog otpada obavlja KD Čistoća, na način da na godišnjoj razini planira datume kada će se po mjesnim odborima postaviti baje za glomazni otpad, a u suradnji s mjesnim odborima određuju se lokacije za postavu kontejnera.

Godišnji plan postave baja nalazi se na stranicama KD Čistoća, a lokacije se objavljuju na oglasnim pločama i web-stranicama mjesnih odbora Grada Rijeke.

Spremnik za odvoz glomaznog otpada, tzv. baja, građani mogu naručiti i izvan godišnjeg programa postavljanja baja, no uz plaćanje.

Odvoz glomaznog otpada u količini do 2 m³ godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge

Krupni (glomazni) otpad fizičkih osoba iz kućanstava u količini do 2m³ prikuplja se bez naknade jednom godišnje na lokaciji obračunskog mjesta tih Korisnika sukladno rasporedu Davatelja usluge.

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada prema KD Čistoća d.o.o. Rijeka s područja Grada Rijeke može se podnijeti ispunjavanjem obrasca zahtjeva za odvoz glomaznog otpada.

Reciklažna dvorišta

KD Čistoća otvorila je na Pehlinu i Mihačevoj dragi reciklažna dvorišta gdje građani mogu potpuno besplatno zbrinuti svoj neopasni otpad.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke – neslužbeni pročišćeni tekst, Izmjene i dopune (Službene novine Grada Rijeke 9/19 i 22/19)