Gradsko vijeće Grada Rijeke na posljednjoj je sjednici raspravljalo o Izvješću o radu komunalnog društva Čistoća, kao davatelja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Podnošenje izvještaja Gradskom vijeću jedna je od obveza iz novog Zakona o gospodarenju otpadom. Kako je kazala direktorica KD Čistoće Jasna Kukuljan, javnom uslugom su obuhvaćeni svi stanovnici grada Rijeke tj. ukupno 60.200 domaćinstava i 4.010 gospodarska subjekta. Za obavljanje javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom u gradu Rijeci se koristi ukupno 44 vozila, od čega se 16 vozila koristi isključivo na području grada Rijeke, a 28 vozila se koristi i u ostalim jedinicama lokalne samouprave.

Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada naplaćuje se prema cjeniku koji je stupi na snagu 1. studenog 2020. godine, s time da je kriterij naplate za korisnike javne usluge je volumen spremnika za otpad i broj pražnjenja spremnika.

Na području grada Rijeke provodi se odvojeno sakupljanje otpadnog papira i kartona, otpadne plastike, otpadnog metala, otpadnog stakla, višeslojne ambalaže, tekstila i glomaznog otpada putem spremnika na javnim površinama. Ukupan broj spremnika za prikupljanje preostalog miješanog otpada je 4.051 komada, dok je ukupan broj spremnika za odvojeno prikupljanje korisnih frakcija je 3.386 komada. KD Čistoća d.o.o. na području grada Rijeke upravlja s ukupno 3 reciklažna te 2 mobilna reciklažna dvorišta.

Direktorica Kukuljan je istaknula kako se KD Čistoća susreće s problemom vandalizma, činjenicom da su odvojene frakcije često ne mogu predati na oporabu zato jer su onečišćene, ali i time što riječke baje pune građani s opatijskog i matuljskog područja.
„Prosječno imamo šest do sedam zapaljenih spremnika mjesečno, a od Svetog Nikole do poslije Tri kralja zbog bačenih petardi uništene su stotine spremnika, koje mi u tom trenutku niti nemamo za zamijeniti, jer nismo skladište da možemo promptno reagirati. Nastavno na sve to skupa, u Rijeci se u zadnje vrijeme događa ekspanzija punjenja posuda od strane stanovnika iz Opatije, Matulja i okolnih područja, koji imaju uspostavljen sustav gospodarenja otpadom, pa kad idu na posao, bace smeće u riječke kontejnere, s tim da je posebno kritično je na području Bivija“, kazala je Kukuljan.

Naglasila je kako se često odvojeno prikupljeni otpad, poput papira i kartona, ne može proslijediti na oporabu jer je onečišćen komunalnim otpadom.
„Naša svakodnevna priča je da svi kontejneri služe za bacanje svega – ako u spremnik za papir bacite vrećicu miješanog komunalnog otpada ili bilo koju drugu mokru frakciju, uništili ste cijelu sirovinu i možete je samo direktno voziti na obradu na Marišćinu,“ istaknula je direktorica Čistoće.

Nadogradnja sustava prikupljanja otpada na području Rijeke

Nakon nadogradnje sustava na području riječkog prstena, KD Čistoća nastavlja implementaciju individualnog sustava gospodarenja komunalnim otpadom i na području grada Rijeke.

U sklopu nadogradnje sustava svim korisnicima biti dodijeljeni vlastiti spremnici za otpad, čime će se osigurati kontrola nad vlastitim otpadom, spriječiti neovlašteno korištenje spremnika, a očekuje se i povećanje količina odvojeno prikupljenih reciklabilnih frakcija uz povećanje kvalitete odvojenih vrsta otpada.

Individualni spremnici na području grada Rijeke će se dodjeljivati bez naknade. Dodjeljuju se tri spremnika: zeleni za miješani komunalni otpad, plavi za papir i žuti za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu. Veličina spremnika određuje se prema broju članova pojedinog kućanstva.

Kako se podjela spremnika odvija u nekoliko faza, važno je znati da postoje dvije kategorije objekata koje se razlikuju prema načinu podjele spremnika. U obiteljske kuće ubrajaju se svi objekti do 3 stana, dok visestambene zgrade predstavljaju objekti s 4 i više stanova.

Pilot-projekt podjele spremnika na Grbcima i Gornjem Zametu

Korisnici koji žive u obiteljskim kućama i zgradama s manje od četiri stana dobit će na kućnu adresu obavijest o datumu dostave individualnih spremnika uz podatke o broju i veličini spremnika. Grad Rijeka i KD Čistoća započeli su s pilot-projektom podjele individualnih spremnika u Mjesnom odboru Grbci i djelomice na području Mjesnog odbora Gornji Zamet, s ciljem da u naredne tri do četiri godine individualnim spremnicima bude pokriven cijeli grad, kako bi se postiglo da se točno zna tko i s kojih adresa stvara otpad.

Sve spremnike dostavljaju djelatnici KD Čistoće prema planu i programu dodjele, a u situacijama kada korisnici neće biti na adresi u danom terminu dostave, svoje spremnike će moći preuzeti u Centralnom reciklažnom dvorištu Mihačeva draga.

„S podjelom spremnika započeli smo u MO Grbci te podjelu proširili i na Gornji Zamet, a rezultati je da je postotak preuzimanja od 82 do 83%. Na tom području ostalo je oko 400 korisnika koji nisu preuzeli svoje spremnike,“ kazala je direktorica Čistoće Kukuljan, kazavši kako je za uspješnu implementaciju sustava izuzetno važna suradnja svih dionika sustava kao i pravovremeno preuzimanje vlastitih spremnika u dobivenim terminima dostave.

Sustav individualizacije odvoza otpada - obiteljske kuće

Korisnici su dužni voditi brigu o vlastitim spremnicima te ih u dane odvoza postavljati na mjesto za preuzimanje i pražnjenje. Kao i kod dodjele spremnika, i o početku korištenja individualnih spremnika, mjestu za njihovo preuzimanje i pražnjenje i točnom danu odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada u ulici korisnici će biti pravovremeno obaviješteni putem obavijesti na kućnu adresu.

Kako je na sjednici Gradskog vijeća kazala direktorica Čistioće Kukuljan, radi se o zahtjevnom procesu. Što se tiče odstupanja od prvotno planiranog terminskog plana podjele spremnika po mjesnim odborima, radi se o objektivnim razlozima, odnosno činjenici da Gradu Rijeci nisu isporučeni svi predviđeni individualni spremnici za odvajanje korisnih frakcija (žuti i plavi) od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. KD Čistoća je zelene spremnike za miješani komunalni otpad nabavila još 2019. godine, no kako se ne bi trošilo vrijeme i sredstva, odlučeno je da će se svi spremnici – zeleni, plavi i žuti dijeliti u isto vrijeme.
„Za korisnike na području Grada Rijeke išli smo na što komotniju varijantu, pa im odlazimo na kućna vrata, zvonimo i dodjeljujemo spremnike, za razliku od ostalih jedinica lokalne samouprave, gdje to nismo učinili, već smo pozivali građane na određene lokacije da sami preuzmu spremnike“, kazala je direktorica Kukuljan.

Način odlaganja i odvajanja otpada u višestambenim zgradama

Korisnicima u višestambenim zgradama s četiri i više stanova se dodjeljuju zajednički spremnici te će o svemu biti obaviješteni preko ovlaštenih predstavnika suvlasnika.

Za svaku višestambenu zgradu, a sukladno broju korisnika i broju članova kućanstava, odredit će se potreban volumen spremnika za otpad i broj odvoza. Djelatnici KD Čistoća će potom u suradnji s nadležnim službama Grada Rijeke utvrditi mogu li se spremnici smjestiti unutar zgrade u za to predviđeni prostor ili u zaključani prostor izvan zgrade ili će se za njihov smještaj osigurati prostor na javnim površinama na način da će biti postavljena tipizirana montažna spremišta ili će biti ugrađeni ukopani ili poluukopani spremnici. U stambenim zgradama pristup spremnicima imat će samo stanari putem ključa ili kartice.

Sustav individualizacije odvoza otpada - višestambene zgrade

Manji broj odvoza znači i manju cijenu

Korisnik sam odlučuje koliko će puta mjesečno iznijeti zeleni spremnik za miješani komunalni otpad na pražnjenje, a o tome ovisi koliki će iznositi račun. Naplaćuje se isključivo odvoz miješanog komunalnog otpada, a odvoz otpadnog papira te plastike, metala i višeslojne ambalaže su besplatni.

Pravilnim odvajanjem reciklabilnih vrsta otpada koje se mogu ponovo preraditi i upotrijebiti, korisnici izravno utječu na smanjenje količine miješanog komunalnog otpada, a samim time i na konačan iznos računa. Naravno, time će se očekivano potaknuti i značajan rast količina i kvalitete reciklabilnih vrsta otpada.

Svi spremnici su označeni barkodom te su na taj način uključeni u informatički sustav i pripojeni u evidenciju svakog korisnika.

Prilikom pražnjenja spremnici se elektronički identificiraju, registrira se šifra korisnika, volumen i broj pražnjenja te se podaci pritom šalju u sustav.

Prilikom pražnjenja individualnih spremnika nadgleda se pravilno odlaganje miješanog komunalnog otpada i reciklabilnih vrsta otpada, odnosno je li ispravno odvojena svaka vrsta otpada te jesu li u spremnike odložene nedozvoljene vrste otpada, što je podložno sankcijama.

Otvaranje Reciklažnog dvorišta u Ulici Jože Vlahovića

Reciklažno dvorište Jože Vlahovića

Odvajanje biootpada kada se za to stvore uvjeti

S početkom korištenja individualnih zelenih, plavih i žutih spremnika, s javnih će se površina povući postojeći veliki spremnici za miješani komunalni otpad, papir te plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Za sve ostale vrste otpada iz kućanstva korisnicima će i dalje biti na raspolaganju specijalizirani spremnici za otpadno staklo na eko-otocima, kao i za spremnici za tekstil, odjeću i obuću te niz usluga za zbrinjavanja posebnih vrsta otpada.

Kad govorimo o posebnim vrstama otpada, korisnicima su na raspolaganju reciklažna dvorišta Mihačeva draga, Pehlin i Jože Vlahovića te mobilna reciklažna dvorišta.

Na cijelom području djelovanja KD Čistoća, korisnici mogu na zahtjev na kućnom pragu odložiti do 2 m³ glomaznog otpada ili otpada nastalog orezivanjem zelenila iz okućnica, s time da za to moraju ispuniti predviđene obrasce.

Cijeli sustav podrazumijeva i izgradnju sortirnice, koja je već započela i koja će biti gotova početkom 2022. godine, a koja će se koristiti za daljnje selektiranje upotrebljivih frakcija otpada.

Što se tiče biootpada, novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom po prvi put je eksplicitno definirao biootpad i propisao da ga je potrebno odvojeno prikupljati. Kako će se to obavljati u Rijeci još uvijek nije definirano, no, naglasila je Kukuljan, potrebno je otvoreno reći da će nadogradnja sustava u tom smjeru značiti i povećanje cijene odvoza i zbrinjavanja otpada.