Komunalno društvo Čistoća odvozi komunalni i krupni otpad, uspostavlja sustav primarne selekcije otpada, a otvorilo je i dva reciklažna dvorišta, na Pehlinu i Mihačevoj Dragi, gdje građani sami mogu donijeti odbačeni namještaj, kućanske aparate i slični neopasni otpad. Također, na području Rijeke organizirano je besplatan odvoz otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme.