Komunalno društvo Čistoća odvozi komunalni i krupni otpad, uspostavlja sustav primarne selekcije otpada, a otvorilo je i reciklažna dvorišta, gdje građani sami mogu donijeti odbačeni namještaj, kućanske aparate i slični neopasni otpad. KD Čistoća potiče smanjenje nastanka otpada te ponovnu upotrebu predmeta. Također, na području Rijeke organizirano je besplatan odvoz otpadnih električnih i elektroničkih uređaja i opreme.