Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima (Narodne novine broj 112/17, 34/18 i 36/19) određeni su zahvati kojima se može pristupiti bez dozvole kojom se odobrava gradnja. Neke od građevina koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta su:

  • vrtna sjenica,
  • slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 20 m² izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade,
  • ograda visine do 2,2 m, odnosno prema važećoj planskoj dokumentaciji najviše visine 1,80 m,
  • potporni zid visine do 1 m,
  • kiosk i druga građevina gotove konstrukcije tlocrtne površine do 15 m2 na javnoj površini u skladu s odlukom nadležnog tijela JLS prema propisima kojima se uređuje komunalno gospodarstvo
  • reklamni pano oglasne površine do 12 m² itd.

Pravilnikom su propisane, između ostalog, građevine odnosno radovi čijoj se gradnji može pristupiti bez dozvole za gradnju, ali na temelju glavnog projekta kao npr.

  • pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50 m² tlocrtne površine
  • bazen tlocrtne površine do 100 m² ukopan u tlo na građevnoj čestici postojeće zgrade
  • radovi na postojećoj zgradi kojima se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao npr. prozori, vrata ili prozirni elementi pročelja.

Građenju građevina ili izvođenju radova koje se moraju graditi na temelju glavnog projekta može se pristupiti tek nakon što se prijavi početak radova.

Od 01.06.2019. godine zahtjev je moguće predati i putem informacijskog sustava „eDozvola“

Pri gradnji građevina ili izvođenju radova u/na jednostavnim građevinama koje su namijenjene obavljanju djelatnosti ili građevina koje se prema posebnim propisima evidentiraju u katastru potrebno je osigurati stručni nadzor te zatražiti izdavanje uporabne dozvole iako za gradnju takvih građevina nije potrebno ishodovati građevinsku dozvolu.