Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima (Narodne novine broj 79/14, 41/15, 75/15) određeni su zahvati kojima se može pristupiti bez dozvole kojom se odobrava gradnja. Neke od građevina koje se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta su:

  • vrtna sjenica,
  • slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica, tlocrtne površine do 15 m² izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade,
  • ograda visine do 2,2 m,
  • potporni zid visine do 1 m itd.
    kiosk i slična građevina gotove konstrukcije građevinske (bruto) površine do 12 m2 koja se postavlja na javnoj površini prema posebnoj odluci jedinice lokalne samouprave,
  • reklamni pano oglasne površine do 12 m² itd.

Pravilnikom su propisane, između ostalog, građevine odnosno radovi čijoj se gradnji može pristupiti bez dozvole za gradnju, ali na temelju glavnog projekta kao npr. pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50 m2 tlocrtne površine ili bazen tlocrtne površine do 100 m² na građevnoj čestici postojeće zgrade te između ostalih, radovi na postojećoj zgradi kojima se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao npr. prozori, vrata ili prozirni elementi pročelja.

Građenju građevina ili izvođenju radova koje se moraju graditi na temelju glavnog projekta može se pristupiti tek nakon što se prijavi početak radova.

Pri gradnji građevina ili izvođenju radova u/na jednostavnim građevinama koje su namijenjene obavljanju djelatnosti ili građevina koje se prema posebnim propisima evidentiraju u katastru potrebno je osigurati stručni nadzor te zatražiti izdavanje uporabne dozvole iako za gradnju takvih građevina nije potrebno ishodovati građevinsku dozvolu.