Investitor je dužan:

  • na temelju geodetskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta formirati građevnu česticu u katastru zemljišta i osigurati provedbu iskolčenja građevine. Geodetski projekt mora biti izrađen od ovlaštenog inženjera geodezije te se njime prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice,
  • riješiti pitanje priključenja na komunalnu infrastrukturu prema posebnim propisima komunalnih poduzeća,
  • podmiriti obveze na osnovu komunalnog i vodnoga doprinosa.