Investitor je dužan:

  • formirati građevnu česticu u katastru zemljišta i osigurati provedbu iskolčenja građevine,
  • riješiti pitanje priključenja na komunalnu infrastrukturu prema posebnim propisima komunalnih poduzeća,
  • podmiriti obveze na osnovu komunalnog i vodnoga doprinosa.