Nakon pribavljanja lokacijske informacije i posebnih uvjeta za izradu glavnog projekta investitor će pristupiti izradi glavnog projekta. Za određivanje sadržaja glavnog projekta važno je u koju je skupinu (prema svojoj zahtjevnosti) građevina razvrstana. Glavni projekt, ovisno o zahtjevnosti građevine, odnosno radova, sadržava: 1. arhitektonski projekt; 2. građevinski projekt; 3. elektrotehnički projekt; 4. strojarski projekt; 5. geodetski projekt. Projekte izrađuju ovlašteni projektanti iz određenog područja (arhitekture, graditeljstva, strojarstva, elektrotehnike ili geodezije).

U glavnom projektu moraju biti navedeni podaci potrebni za izračun komunalnog i vodnog doprinosa. Ovlašteni projektant mora izraditi glavni projekt u skladu s uvjetima za građenje građevina te uvjetima propisanim prostornim planom glede namjene i veličine zgrade ili oblika i veličine građevne čestice ili smještaja zgrade na građevnoj čestici i odgovoran je za ispravnost njegovog sadržaja.