Ako se u postojećoj građevini ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici mijenja namjena, u čiju svrhu nije potrebno izvođenje građevinskih radova za koje je potreban akt na temelju kojega se može pristupiti građenju (npr. stan mijenja namjenu u ured i sl.), potrebno je ishodovati dozvolu za promjenu namjene i uporabu građevine. Postojeća građevina, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina za koju je izdana dozvola može se na temelju te dozvole početi koristiti za novu namjenu te se za obavljanje djelatnosti u istoj građevini može izdati rješenje prema posebnom zakonu.