Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Smatra se da je investitor pristupio građenju od dana početka prijave građenja. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 20/17) uvodi se mogućnost produženja roka važenja građevinske dozvole jednom za tri godine.