Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Smatra se da je investitor pristupio građenju od dana početka prijave građenja. Važenje građevinske dozvole može se, na zahtjev investitora, produžiti jednom za tri godine ako se nisu promijenili uvjeti za provedbu zahvata u prostoru određeni prostornim planom, odnosno lokacijskom dozvolom u skladu s kojima je građevinska dozvola izdana.