Popis sadrži podatke o tijelima koja su vezana za rad ovog odjela te koje dokumente odnosno potvrde, suglasnosti ili posebne uvjete izdaju navedena tijela.

Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar Rijeka

 • Riva 10 tel. 354-111
 • Riva 16 tel. 354-280
  • izvadak iz katastarskog plana
  • izvadak iz katastra zemljišta
  • uvjerenje o identifikaciji zemljišnoknjižnih i katastarskih čestica
  • provedba parcelacijskog elaborata
  • uris građevine u katastarski operat
  • potvrde o upisu građevine u katastarski operat (prije 1968.)

Općinski sud u Rijeci 

Zemljišno-knjižni odjel (u zgradi Trgovačkog suda) Rijeka, Zadarska 3

 • tel. 660-200
  • izvadak iz zemljišne knjige
  • upis građevine u zemljišne knjige
  • upis etažnog vlasništva

Hrvatske vode
Vodno gospodarstveni odjel
Rijeka, Đure Šporera 3

 • tel. 666 – 400
  • rješenje o utvrđivanju visine vodnog doprinosa i potvrda o plaćenoj obavezi
  • određuju posebne uvjete gradnje u pogledu odvodnje otpadnih voda u postupcima
  • izdavanja lokacijskih dozvola
  • sudjeluju u povjerenstvu za tehnički pregled u postupcima izdavanja uporabnih dozvola

Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za komunalni sustav

 • izdaju rješenja o utvrđenoj visini plaćanja komunalnog doprinos i potvrdu o plaćenoj obavezi
 • sudjeluju u postupku lokacijske dozvole u dijelu određivanja posebnih vezano uz prometna rješenja
 • sudjeluju u radu povjerenstva za tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole
 • na zahtjev ovog tijela daju očitovanja vezano na stupanj opremljenosti zemljišta komunalnom infrastrukturom ili podatke o planu programa gradnje infrastrukture

Grad Rijeka
Odjel gradske uprave za urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

 • provodi postupak izrade i donošenja prostornih planova
 • sudjeluju u postupku izdavanja akata za gradnju kada se radi o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke

Ministarstvo zdravlja
Uprava za sanitarnu inspekciju i javno zdravstvo,
Služba županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške
Područna jedinica- Odjel za istru i Primorje
Rijeka, Riva 10
tel. +385 51 534 122

 • izdaju posebne uvjete gradnje u postupcima lokacijskih dozvola u pogledu sanitarne zaštite i zaštite od buke
 • sudjeluju u radu povjerenstva za tehnički pregled

Ministarstvo kulture
Konzervatorski odjel u Rijeci
Rijeka, Užarska 26
tel. 311-300

 • izdaju posebne uvjete gradnje u postupcima izdavanja lokacijskih dozvola za objekte ili područja koji su evidentirana kao zaštićene cjeline zbog kulturnih i spomeničkih vrijednosti
 • sudjeluju u postupcima izdavanja potvrde glavnog projekta i sudjeluju u radu povjerenstva za tehnički pregled

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. (kontakt TD i KD u vlasništvu Grada)

 • izdaju uvjete priključenja na komunalnu infrastrukturu
 • sklapaju sa investitorom ugovor o priključenju na komunalnu infrastrukturu

ENERGO d.o.o. (kontakt TD i KD u vlasništvu Grada)

 • izdaju posebne uvjete vezano uz opskrbu plinom i sklapaju ugovor o priključenju sa investitorom

HEP Distribucija d.o.o.
DP Elektroprimorje Rijeka
Rijeka, V.C. Emina 2
tel. 204-111

 • sudjeluju u postupku izdavanja lokacijske dozvole u dijelu utvrđivanja mogućnosti i načina priključenja na elektroenergetsku mrežu, te ugovorom s investitorom utvrđuju opće uvjete za opskrbu električnom energijom

Državni inspektorat
Područna jedinica Rijeka
Odjel Primorsko-goranske županije
Građevinska inspekcija,
Rijeka, Blaža Polića 2/I
tel. 325-760

 • provode inspekcijski nadzor i kontrolu gradnje i svih sudionika u gradnji
 • izdaju uvjerenja za potrebe upisa građevina u zemljišne knjige (provjera da se ne vodi inspekcijski postupak) prema članku 331. i 333. zakona o prostornom uređenju i gradnji