Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja traži projektant putem upravnog tijela nadležnog za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru za čiju se provedbu izrađuje idejni projekt. Prilikom traženja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja projektant navodi podatke koji su potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja ili uz traženje prilaže opis i grafički prikaz zahvata u prostoru.

Opis i grafički prikaz zahvata u prostoru sadrži i prikazuje bitne podatke o građevini te ga projektant izrađuje u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom.

Upravno tijelo od javnopravnog tijela traži utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja u roku od 8 dana od primitka urednog zahtjeva. Javnopravno tijelo je dužno odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva, a ukoliko se ne očituje u tom roku, smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu.