1. Pribavljanje lokacijske informacije
  2. Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta
  3. Izrada glavnog projekta od strane ovlaštenih osoba
  4. Predaja zahtjeva upravnom odjelu s prilozima
  5. Upravni postupak
  6. Uređenost parcele, usklađenost projekta s prostornim planom, uvid stranaka
  7. Izdavanje građevinske dozvole
  8. Uređenje imovinskopravnih odnosa, formiranje građevinske čestice, iskolčenje, plaćanje vodnog i komunalnog doprinosa, reguliranje priključenja na ostalu infrastrukturu
  9. Prijava početka građenja
  10. Uporabna dozvola
  11. Evidentiranje građevine u katastru nekretnina