Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole prilažu se: tri primjerka glavnog projekta, izjava projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen, potvrde javnopravnih tijela da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima, odnosno posebnim uvjetima i/ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje tih potvrda, odnosno utvrđivanje tih uvjeta ako iste nisu izdane u roku propisanom Zakonom i dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole. Predaja ostale dokumentacije ovisi o složenosti zahvata.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole bez lokacijske dozvole

Obveza izdavanja lokacijske dozvole postoji samo za određene zahvate u prostoru. Umjesto lokacijske dozvole izdaje se lokacijska informacija. Time se smanjio broj zahtjeva za koje je potrebno ishodovati lokacijsku dozvolu prije izdavanja građevinske dozvole Dakle, gradnji se sada može pristupiti na temelju jednog akta – građevinske dozvole.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole sa lokacijskom dozvolom

Postoje situacije u kojima je potrebno ishodovati lokacijsku dozvolu. To će biti u slučajevima etapnog i/ili faznog izvođenje radova, za zahvate u prostoru koji se ne smatraju građenjem, za građenje na zemljištu na kojem nisu riješeni imovinski odnosi ili je potrebno provesti postupak izvlaštenja te za građenje građevina ako to stranka zatraži. Nakon lokacijske dozvole potrebno je ishodovati građevinsku dozvolu. Osim ostalih dokumenata, zahtjevu je potrebno priložiti i lokacijsku dozvolu na temelju koje je izrađen glavni projekt.

Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole s lokacijskom dozvolom

Izvršna, odnosno pravomoćna građevinska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti, dopuniti, poništiti i/ili ukinuti. Rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole za građevinu za čije građenje je izdana lokacijska dozvola kojim se mijenjaju i/ili dopunjavaju lokacijski uvjeti donosi se nakon izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole. U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti, odnosno potvrde glavnog projekta na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja. Građevinska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti i/ili dopuniti do izdavanja uporabne dozvole.

Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole bez lokacijske dozvole

Izvršna, odnosno pravomoćna građevinska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti, dopuniti, poništiti i/ili ukinuti. U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti, odnosno potvrde glavnog projekta na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja. Građevinska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti i/ili dopuniti do izdavanja uporabne dozvole.

Zahtjev za izdavanje izmjena građevinske dozvole o promjeni imena investitora

Ako se nakon izdavanja građevinske dozvole promijeni investitor, novi investitor je dužan u roku od petnaest dana od dana promjene od tijela graditeljstva zatražiti izmjenu građevinske dozvole u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora. Novi investitor zahtjevu izmjene građevinske dozvole iz stavka 1. ovoga članka prilaže dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole ili suglasnost prijašnjeg investitora te dokaz da može biti investitor. Bez rješenja o promjeni imena, odnosno tvrtke investitora u građevinskoj dozvoli ne smije se graditi građevina za koju je izdana građevinska dozvola.