Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole prilažu se glavni projekt u elektroničkom obliku, ispis glavnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izvedbi sudjelovalo više projektanata te dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole. Predaja ostale dokumentacije ovisi o složenosti zahvata.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole bez lokacijske dozvole

Obveza izdavanja lokacijske dozvole postoji samo za određene zahvate u prostoru koji su navedeni u čl. 125. Zakona o prostornom uređenju. U svim ostalim slučajevima, gradnji se može pristupiti na temelju građevinske dozvole.

Od 01.06.2019. godine zahtjev je moguće predati i putem informacijskog sustava „eDozvola“

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole s lokacijskom dozvolom

Postoje situacije u kojima je obavezno potrebno ishodovati lokacijsku dozvolu. To se odnosi na slučajeve etapnog i/ili faznog izvođenja radova, složenie zahvate u prostoru, za zahvate u prostoru koji se ne smatraju građenjem, za građenje na zemljištu na kojem nisu riješeni imovinski odnosi ili je potrebno provesti postupak izvlaštenja te za građenje građevina ako to stranka zatraži. Nakon lokacijske dozvole potrebno je ishodovati građevinsku dozvolu. Osim ostalih dokumenata, zahtjevu je potrebno priložiti i lokacijsku dozvolu na temelju koje je izrađen glavni projekt.

Od 01.06.2019. godine zahtjev je moguće predati i putem informacijskog sustava „eDozvola“

Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole s lokacijskom dozvolom

Izvršna, odnosno pravomoćna građevinska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti, dopuniti, poništiti i/ili ukinuti. Rješenje o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole za građevinu za čije građenje je izdana lokacijska dozvola kojim se mijenjaju i/ili dopunjavaju lokacijski uvjeti donosi se nakon izmjene i/ili dopune lokacijske dozvole. U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti i uvjeti priključenja, odnosno potvrde glavnog projekta na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja. Građevinska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti i/ili dopuniti do izdavanja uporabne dozvole..

Od 01.06.2019. godine zahtjev je moguće predati i putem informacijskog sustava „eDozvola“

Zahtjev za izdavanje izmjene i/ili dopune građevinske dozvole bez lokacijske dozvole

Izvršna, odnosno pravomoćna građevinska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti, dopuniti, poništiti i/ili ukinuti. U postupku donošenja rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole pribavljaju se samo oni posebni uvjeti i uvjeti priključenja, odnosno potvrde glavnog projekta na koje izmjena i/ili dopuna ima utjecaja. Građevinska dozvola može se po zahtjevu investitora izmijeniti i/ili dopuniti do izdavanja uporabne dozvole.

Od 01.06.2019. godine zahtjev je moguće predati i putem informacijskog sustava „eDozvola“

Zahtjev za izdavanje izmjena građevinske dozvole o promjeni imena investitora

Ako se nakon izdavanja građevinske dozvole promijeni investitor, novi investitor je dužan u roku od petnaest dana od dana promjene od tijela graditeljstva zatražiti izmjenu građevinske dozvole u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora. Novi investitor zahtjevu izmjene građevinske dozvole iz stavka 1. ovoga članka prilaže dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole ili suglasnost prijašnjeg investitora te dokaz da može biti investitor. Bez rješenja o promjeni imena, odnosno tvrtke investitora u građevinskoj dozvoli ne smije se graditi građevina za koju je izdana građevinska dozvola.

Od 01.06.2019. godine zahtjev je moguće predati i putem informacijskog sustava „eDozvola“