Uporabna dozvola

Izgrađena odnosno rekonstruirana građevina može se početi koristiti odnosno staviti u pogon, te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu, nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine, a zahtjevu se prilaže:

  1. fotokopiju građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta
  2. podatke o sudionicima u gradnji
  3. pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
  4. završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine
  5. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom, ako se radi o građevini za koju se izrađuje geodetski projekt
  6. geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru
  7. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt
  8. dokaz da je u katastru formirana građevna čestica
  9. energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti

Tijekom postupka obavlja se tehnički pregled. Uporabna dozvola izdaje se, u roku od osam dana od obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom glede ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom te je li građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture, određene građevinskom dozvolom.

 

Uporabna dozvola za određene građevine

Građevine izgrađene na temelju akta za građenje, izdanog do 1. listopada 2007. godine i građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, smatrat će se legalnima izdavanjem uporabne dozvole. Navedene građevine mogu se koristiti, odnosno staviti u pogon, evidentirati u katastru, priključiti na komunalnu i drugu infrastrukturu te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu. Valja istaknuti da za izdavanje tih dozvola, nije potrebno imati energetski certifikat.