Uporabna dozvola

Izgrađena odnosno rekonstruirana građevina može se početi koristiti odnosno staviti u pogon, te se može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu, nakon što se za tu građevinu izda uporabna dozvola. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine, a zahtjevu se prilaže:

  1. fotokopiju građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta
  2. podatke o sudionicima u gradnji
  3. pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
  4. završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine
  5. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici , odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom
  6. geodetsku snimku izvedenog stanja građevine ili geodetski elaborat i/ili drugi akt određen posebnim propisima na temelju kojega se u katastru, odnosno katastru infrastrukture i zemljišnoj knjizi evidentiraju zgrade, druge građevine, odnosno način korištenja zemljišta s podacima o lomnim točkama građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u GML formatu u elektroničkom obliku
  7. dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se radi o građevini za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica, osim za izdavanje privremene uporabne dozvole
  8. energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti

Tijekom postupka obavlja se tehnički pregled. Uporabna dozvola izdaje se, u roku od osam dana od obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom glede ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih glavnim projektom te da građevina svojom namjenom, smještajem i vanjskim mjerama svih nadzemnih i podzemnih dijelova nije protivna prostornom planu u vrijeme izrade glavnog projekta.

Od 01.06.2019. godine zahtjev je moguće predati i putem informacijskog sustava „eDozvola“

Uporabna dozvola za određene građevine

Građevine izgrađene na temelju akta za građenje, izdanog do 1. listopada 2007. godine i građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine, smatrat će se legalnima izdavanjem uporabne dozvole. Navedene građevine mogu se koristiti, odnosno staviti u pogon, evidentirati u katastru, priključiti na komunalnu i drugu infrastrukturu te se može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini prema posebnom zakonu. Valja istaknuti da za izdavanje tih dozvola, nije potrebno imati energetski certifikat.