Postupak započinje podnošenjem zahtjeva. Uz zahtjev za izdavanje dozvole prilaže se idejni projekt u elektroničkom obliku te ispis idejnog projekta ovjeren od projektanata. Predaja ostale dokumentacije ovisi o složenosti zahvata. Po zaprimanju zahtjeva upravni odjel provjerava činjenice bitne za donošenje dozvole tako da utvrđuje je li idejni projekt izrađen u skladu s uvjetima provedbe zahvata u prostoru propisanim prostornim planom i je li izrađen u skladu s posebnim uvjetima i uvjetima priključenja (način ostvarivanja priključaka na relevantnu infrastrukturu, posebni uvjeti konzervatorskog odjela ako su potrebni, itd.). Prije izdavanja lokacijske dozvole upravni odjel dužan je strankama pružiti mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja.

Ako se lokacijska dozvola izdaje za zahvat u prostoru koji neposredno graniči s više od deset nekretnina, stranke se radi uvida u spis predmeta pozivaju putem javnog poziva koji se objavljuje na oglasnoj ploči upravnog tijela i na elektroničkoj oglasnoj ploči . Stranka koja se ne odazove javnom pozivu, odnosno pozivu ne može zbog toga tražiti obnovu postupka izdavanja lokacijske dozvole.

Stranke su podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola. Lokacijska dozvola izdaje se kada su ispunjeni svi zakonski uvjeti.

Od 01.06.2019. godine zahtjev je moguće predati i putem informacijskog sustava „eDozvola“