U “Narodnim novinama” br. 39 od 17.4.2019. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju koji su stupili na snagu 25. travnja 2019. godine.

Najvažnije izmjene se odnose na slijedeće:

 • lokacijska dozvola, građevinska dozvola, posebni uvjeti, uvjeti priključenja i potvrda glavnog projekta postaju elektroničke isprave;
 • omogućava se komunikacija elektroničkim putem i podnošenje svih priloga uz zahtjeve za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole, u elektroničkom obliku;
 • projekti se također dostavljaju u elektroničkom obliku, uz samo jedan primjerak ispisa idejnog, odnosno glavnog projekta čime je smanjen njihov sadržaj i trošak izrade;
 • investitor je oslobođen obveze pribavljanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja koji su uvjet za izdavanje dozvola – postupak provodi upravno tijelo putem sustava eKonferencija;
 • zainteresirane osobe i javnost obavještavaju se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče 

Poveznice:

U postupcima koji se provode, primjenjuju se slijedeći propisi:

Područje prostornog uređenja

Zakoni:

 • Zakon o prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18 i 110/19)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18 i 110/19)
 • Zakon o upravnim pristojbama
  („Narodne novine“ broj 115/16 i 114/22)
 • Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
  („Narodne novine“ broj 112/1839/22)

Uredbe:

 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi
  („Narodne novine“ broj 92/21, ispravak – 93/21, ispravak 95/21 i 156/22)
 • Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja
  („Narodne novine“ broj 37/14, 154/14, 30/21 i 75/22)

Pravilnici:

 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta
  („Narodne novine“ broj 118/19 i 65/20)
 • Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
  („Narodne novine“ broj  136/15)
 • Pravilnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
  („Narodne novine“ broj  93/17)
 • Pravilnik o zahvatima u prostoru koji se ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola
  („Narodne novine“ broj 105/17, 108/17)

Područje gradnje

Zakoni

 • Zakon o gradnji
  („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 125/19)
 • Zakon o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19 i 118/20)
 • Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
  („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18)
 • Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje
  („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18 i 110/19)
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
  („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)

Uredbe

 • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju
  („Narodne novine“ broj 46/13)
 • Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru
  („Narodne novine“ broj 98/12)

Pravilnici

 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
  („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/1998/1931/2074/22 i 155/23)
 • Pravilnik o nostrifikaciji projekata
  („Narodne novine“ broj 98/99, 29/03, 20/17
 • Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
  („Narodne novine“ broj 46/18 i 98/19)
 • Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
  („Narodne novine“ broj 78/13) – vrijedi do 27. lipnja 2025.
  Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
  („Narodne novine“ broj 12/23) – vrijedi od 28. lipnja 2025.
 • Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode
  („Narodne novine“ broj 103/08)
 • Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda
  („Narodne novine“ broj 103/08, 147/09, 87/10, 129/11 i 118/19)
 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda
  („Narodne novine“ broj 113/08)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
  („Narodne novine“ broj 15/19)
 • Pravilnik o kontroli projekata
  („Narodne novine“ broj 32/14 72/20)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekata
  („Narodne novine“ broj 32/14, 69/14, 27/15110/1950/20)
 • Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
  („Narodne novine“ broj 43/14)
 • Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju
  („Narodne novine“ broj 88/1790/201/21 i 45/21)
  Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
  („Narodne novine“ broj 118/19 i 65/20)
 • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
  („Narodne novine“ broj 111/14, 107/15, 20/1798/19121/19 131/21)
 • Pravilnik o održavanju građevina
  („Narodne novine“ broj 122/14 i 98/19)
 • Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15 i 54/20)
 • Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
  („Narodne novine“ broj  73/15133/1560/20 i 78/21)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde osobama iz država ugovornica Ugovora o europskom gospodarskom prostoru za pružanje usluge energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade u Republici Hrvatskoj te priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
  („Narodne novine“ broj  77/15)
 • Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja
  („Narodne novine“ broj  129/15)

Tehnički propisi

 • Tehnički propis za prozore i vrata
  („Narodne novine“ broj 69/06)
 • Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata
 • Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada
  („Narodne novine“ broj 03/07)
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama
  („Narodne novine“ broj 03/07)
 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
  („Narodne novine“ broj 87/08 i 33/10)
 • Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada
  („Narodne novine“ broj 110/08)
 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
  („Narodne novine“ broj 5/10)
 • Tehnički propis o građevnim proizvodima
  („Narodne novine“ broj 35/18 i 104/19)
 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18 i 102/20) – stupio na snagu 1. siječnja 2016.
 • Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
  („Narodne novine” broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19)
 • Tehnički propis za građevinske konstrukcije
  („Narodne novine” broj 17/17, 75/207/22) – stupio na snagu 4. ožujka 2017. godine
 • Tehnički propis za staklene konstrukcije
  („Narodne novine” broj 53/17)  – stupio na snagu 15. lipnja 2017. godine