Od 1. siječnja 2014. godine, u postupcima izdavanja dozvola za gradnju, primjenjuju se Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji. Zakoni su objavljeni u Narodnim Novinama broj: 153/13 dana 18. prosinca 2013. godine i stupili su na snagu 1. siječnja 2014. godine. Navedeni propisi donijeli su značajne promjene.

Najznačajnije promjene su:

 • obveza izdavanja lokacijske dozvole postoji samo za određene zahvate u prostoru,
 • na zahtjev zainteresirane osobe izdaje se lokacijska informacija kojom se obavještava o osnovnim uvjetima za građenje na određenoj lokaciji,
 • posebni uvjeti utvrđuju se prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole,
 • gradnji se sada može pristupiti na temelju jednog akta- građevinske dozvole,
 • definirani su zahvati u prostoru i u odnosu na njih određena je složenost i zahtjevnost građevinske i uporabne dozvole,
 • za izdavanje građevinske dozvole dovoljno je dokazati pravni interes,
 • plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa nije uvjet za izdavanje građevinske dozvole već se plaćaju nakon pribavljanja građevinske dozvole,
 • uvode se rokovi za dovršetak gradnje,
 • za uporabu građevine i evidentiranje zgrade u katastru izdaje se uporabna dozvola.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji objavljen je u Narodnim novinama br. 20/17, a stupio je na snagu 9. ožujka 2017. godine.

 • Važnije promjene odnose se na mogućnost produženja roka važenja građevinske dozvole jednom za tri godine, omogućuje se odstupanje od građevinske dozvole u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu s time da je izmjenu i/ili dopunu građevinske dozvole potrebno ishoditi prije podnošenja zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole, propisuje se donošenje rješenja o komunalnom doprinosu po pravomoćnosti građevinske dozvole umjesto po njenoj izvršnosti te se omogućuje evidentiranje građevina u katastru i zemljišnim knjigama bez uporabne dozvole uz zabilježbu da dozvola nije priložena.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju objavljen je u Narodnim novinama br. 65/17, a stupio je na snagu 15. srpnja 2017.

 • Važnije promjene odnose se na obračun građevinske (bruto) površine, utvrđivanje posebnih uvjeta te izdavanje lokacijske dozvole za građenje građevina kada stranka to zatraži.