Zainteresirana osoba može zatražiti izdavanje lokacijske informacije za određeno zemljište. Lokacijska informacija je jednostavni akt koji sadrži podatke o namjeni određenog prostora s osnova prostornoplanske dokumentacije.
Lokacijska informacija izdaje se u formi neupravnog akta u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva i služi za izradu projektne dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole. Ovaj akt zamjenjuje dosadašnji postupak izdavanja lokacijske dozvole čime se bitno pojednostavljuje i skraćuje vrijeme potrebno za ishodovanje akta za gradnju.