Investitor je dužan upravnom odjelu, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova, pisanim putem prijaviti početak građenja. U prijavi investitor je dužan navesti klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole, izvođača i nadzornog inženjera, te uz prijavu priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica.

Neprijavljivanje početka građenja ili neprilaganje propisane dokumentacije uz prijavu ima za posljedicu obustavu građenja koju naređuje građevinski inspektor za temelju Zakona o građevinskoj inspekciji. Napominje se da je početak građenja moguće prijaviti samo za vrijeme važenja građevinske dozvole.