Investitor je dužan upravnom odjelu, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova, prijaviti početak građenja. U prijavi investitor je dužan navesti klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole, izvođača i nadzornog inženjera, te uz prijavu priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica.

U prijavi početka građenja građevine koja se gradi bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta investitor je dužan navesti izvođača i nadzornog inženjera, te uz prijavu priložiti glavni projekt u elektroničkom obliku s propisanim potvrdama.

Neprijavljivanje početka građenja ili neprilaganje propisane dokumentacije uz prijavu ima za posljedicu obustavu građenja koju naređuje građevinski inspektor za temelju Zakona o građevinskoj inspekciji. Napominje se da je početak građenja moguće prijaviti samo za vrijeme važenja građevinske dozvole

Od 01.06.2019. godine zahtjev je moguće predati i putem informacijskog sustava „eDozvola“