Gradu Rijeci podnose se zahtjevi za određivanje novog kućnog broja te zahtjevi za izdavanje uvjerenja o kućnom broju.

Svakoj zgradi nakon izgradnje potrebno je u okviru naselja te ulice u kojoj je zgrada izgrađena odrediti pripadajući kućni broj.

Kućni broj se određuje u svrhu lociranja zgrade u prostoru, te evidentiranja zgrade u adresnom sustavu.

Zahtjev za rješenje o kućnom broj predaje se u Državnoj geodetskoj upravi – Područni ured za katastar Rijeka.

Gradu Rijeci podnose se zahtjevi za: