Grad Rijeka potpisnik je Energetske povelje gradonačelnika i župana koja je usvojena 2008. godine, i kojom se obvezao na povećavanje energetske učinkovitosti, upotrebu obnovljivih izvora energije te sustavno gospodarenje energijom, u cilju uštede financijskih sredstava i zaštite okoliša i održivog razvoja lokalnih zajednica na dobrobit svih građana.

Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti, Grad Rijeka je izradio Akcijski plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za trogodišnje razdoblje.

Gradsko vijeće je 20. veljače 2020. godine donijelo Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine. Plan se temelji na Akcijskom planu energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. godine kojeg je Gradsko vijeće usvojilo 22. prosinca 2016. godine. Na temelju njega, svake su godine doneseni godišnji provedbeni planovi:

Grad Rijeka jedan je od prvih hrvatskih gradova koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika europskih gradova (Covenant of Mayors). To je ambiciozna europska inicijativa pokrenuta 2008. godine koja uključuje lokalne i regionalne vlasti u borbu protiv klimatskih promjena. Potpisnici Sporazuma dobrovoljno se obvezuju izvršiti klimatske i energetske ciljeve Europske unije do 2020. smanjivanjem emisija ugljikova dioksida (CO2) za najmanje 20%. Da bi to postigli, potpisnici razvijaju Akcijske planove energetski održivog razvitka (SEAP – Sustainable Energy Action Plan), provode mjere i projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim i privatnim sektorima. Gradsko vijeće je 27. svibnja 2010. godine usvojilo Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke u kojem su navedene 42 mjere za postizanje ciljeva 20x20x20 u odnosu na referentnu 2008. godinu za koju je napravljen inventar emisija CO2 za tri sektora – zgradarstvo, javnu rasvjetu i promet. Prema dobivenoj analizi provedbom svih navedenih mjere postiglo bi se smanjenje CO2 od 32 % do 2020. godine.

U 2016. godini izrađena je Revizija SEAP-a koja sadrži inventar emisija CO₂ za baznu 2014. godinu, praćenje realizacija mjera iz 2010. godine te predviđanje trenda kretanja potrošnje energenata za razdoblje do 2020. godine. Grad Rijeka prvi u RH izradio Reviziju SEAP-a čime je, osim izvještaja o provedbi, dobiven i kompleksni implementacijski izvještaj koji obuhvaća izradu kontrolnog inventara emisija CO2. U odnosu na referentnu godinu ostvareno je smanjenje od 38 kt CO2, odnosno 10%. Do smanjenja je došlo iako se povećala potrošnja u zgradarstvu zbog novoizgrađenih objekata i detaljnije dostavljenih podataka nego 2008. godine.

U Bruxellesu je 2015. godine pokrenuta je, spajanjem dviju inicijativa – Sporazuma gradonačelnika i  inicijativa Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (eng. Covenant of Mayors and Mayors Adapt Initiative) kojoj je Grad Rijeka pristupio 28. veljače 2019. godine. Nova inicijativa podržava postizanje cilja smanjenja emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine, prihvaćanje usvajanja integriranog pristupa radi ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i osiguranje pristupa sigurnoj, održivoj i dostupnoj energiji za sve.