Aktivnosti Grada Rijeke u ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama

Grad Rijeka je od 2009. godine potpisnik europske inicijative, Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) koji je 2008. godine pokrenula Europska komisija s ciljem uključivanja i pružanja podrške gradonačelnicima u postizanju klimatskih i energetskih ciljeva Europske unije. Grad Rijeka jedan je od prvih hrvatskih gradova koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika.

U listopadu 2015. godine službeno su se dvije inicijative, Sporazum gradonačelnika i Prilagodba gradonačelnika ujedinile u inicijativu Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju. Nova inicijativa podržava postizanje cilja smanjenja emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine, prihvaćanje usvajanja integriranog pristupa radi ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i osiguranje pristupa sigurnoj, održivoj i dostupnoj energiji za sve.

Gradsko vijeće je u veljači 2019. godine donijelo Odluku o pristupanju Grada Rijeke Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju i obvezalo se da će:

  • smanjiti emisije CO2 (i, prema mogućnosti, drugih stakleničkih plinova) na našem području za najmanje 40% do 2030. učinkovitijom upotrebom energije i većom upotrebom obnovljivih izvora energije,
  • povećati svoju otpornost prilagođavanjem posljedicama klimatskih promjena.

Akcijski plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena

Također,  izrađen je Akcijski plan održivog energetskog razvoja i prilagodbe na klimatske promjene za Grad Rijeku – Sustainable Energy and Climate Action Plan (u daljnjem tekstu: SECAP), koji je usvojen od strane Gradskog vijeća u prosincu 2020. godine. SECAP predstavlja ključni dokument s mjerama ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama koje će se provesti radi postizanja ciljeva, zajedno s vremenskim okvirima i dodijeljenim odgovornostima.

SECAP je dokument koji predstavlja nadogradnju SEAP-a koji je usvojen 2010. godine, s time da je 2016. usvojena Revizija SEAP-a, a sadrži:

  • inventar početnih emisija koji obuhvaća količinu stakleničkih plinova ispuštenih kao posljedica potrošnje energije za određenu godinu,
  • procjenu rizika od klimatskih promjena i osjetljivosti, odnosno analizu kojom se utvrđuje vrsta i raspon rizika analizom mogućih opasnosti i procjenom osjetljivosti koja bi mogla predstavljati prijetnju ili nanijeti štetu ljudima, imovini, izvorima prihoda i okolišu o kojima ovise.

Akcijski plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije

Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti, Grad Rijeka je izradio Akcijski plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za trogodišnje razdoblje.

Gradsko vijeće je 24. veljače 2022. godine usvojilo Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2022.-2024. godine. Akcijski plan se temelji na prethodnim akcijskim planovima.

Gradsko vijeće je 20. veljače 2020. godine donijelo Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2020.-2022. godine. Na temelju njega, svake su godine doneseni godišnji provedbeni planovi.

Gradsko vijeće usvojilo je 22. prosinca 2016. usvojilo Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. godine.