Grad Rijeka potpisnik je Energetske povelje gradonačelnika i župana koja je usvojena 2008. godine, i kojom se obvezao na povećavanje energetske učinkovitosti, upotrebu obnovljivih izvora energije te sustavno gospodarenje energijom, u cilju uštede financijskih sredstava i zaštite okoliša i održivog razvoja lokalnih zajednica na dobrobit svih građana.

Grad Rijeka jedan je od prvih hrvatskih gradova koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika europskih gradova (Covenant of Mayors). To je ambiciozna europska inicijativa pokrenuta 2008. godine koja uključuje lokalne i regionalne vlasti u borbu protiv klimatskih promjena. Potpisnici Sporazuma dobrovoljno se obvezuju izvršiti klimatske i energetske ciljeve Europske unije do 2020. smanjivanjem emisija ugljikova dioksida (CO2) za najmanje 20%. Da bi to postigli, potpisnici razvijaju Akcijske planove energetski održivog razvitka (SEAP – Sustainable Energy Action Plan), provode mjere i projekte energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnim i privatnim sektorima. Gradsko vijeće je 27. svibnja 2010. godine usvojilo Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke u kojem su navedene 42 mjere za postizanje ciljeva 20x20x20 u odnosu na referentnu 2008. godinu za koju je napravljen inventar emisija CO2 za tri sektora – zgradarstvo, javnu rasvjetu i promet. Prema dobivenoj analizi provedbom svih navedenih mjere postiglo bi se smanjenje CO2 od 32 % do 2020. godine.

U 2016. godini izrađena je Revizija SEAP-a koja sadrži inventar emisija CO₂ za baznu 2014. godinu, praćenje realizacija mjera iz 2010. godine te predviđanje trenda kretanja potrošnje energenata za razdoblje do 2020. godine. Grad Rijeka prvi u RH izradio Reviziju SEAP-a čime je, osim izvještaja o provedbi, dobiven i kompleksni implementacijski izvještaj koji obuhvaća izradu kontrolnog inventara emisija CO2. U odnosu na referentnu godinu ostvareno je smanjenje od 38 kt CO2, odnosno 10%. Do smanjenja je došlo iako se povećala potrošnja u zgradarstvu zbog novoizgrađenih objekata i detaljnije dostavljenih podataka nego 2008. godine.

U Bruxellesu je 2015. godine pokrenuta je, spajanjem dviju inicijativa – Sporazuma gradonačelnika i  inicijativa Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju (eng. Covenant of Mayors and Mayors Adapt Initiative) kojoj je Grad Rijeka pristupio 28. veljače 2019. godine. Nova inicijativa podržava postizanje cilja smanjenja emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030. godine, prihvaćanje usvajanja integriranog pristupa radi ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama i osiguranje pristupa sigurnoj, održivoj i dostupnoj energiji za sve.

Sukladno odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti, Grad Rijeka je u obvezi izraditi Akcijski plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije za trogodišnje razdoblje. Gradsko vijeće je 22. prosinca 2016. godine usvojilo Akcijski plan energetske učinkovitosti Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. godine. Na temelju njega, svake se godine donose godišnji provedbeni planovi:

 

Skip to content