Mjere energetske učinkovitosti i načini zaštite okoliša, od praćenja stanja okoliša do reciklaže i urbanih vrtova

Grad Rijeka je od 2009. godine potpisnik europske inicijative, Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) koji je 2008. godine pokrenula Europska komisija s ciljem uključivanja i pružanja podrške gradonačelnicima u postizanju klimatskih i energetskih ciljeva Europske unije. Grad Rijeka jedan je od prvih hrvatskih gradova koji je pristupio Sporazumu gradonačelnika.

Glavni ciljevi održivog razvoja te prioriteti zaštite okoliša Grada Rijeke, opisani su u glavnim dokumentima prostornog uređenja (Prostornom planu uređenja Grada Rijeke i Generalnom urbanističkom planu):

  • osigurati održivo korištenje prirodnih dobara za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja, bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica
  • postići prvu kategoriju kakvoće zraka
  • osigurati dovoljne količine čiste vode za piće za uporabu u osnovnu svrhu te drugih voda takve kakvoće, uključivo mora, kako bi se osiguralo nesmetano korištenje voda u dopuštene namjene
  • postići takvo stanje u prostoru da stanovništvo ne trpi posljedice prekomjerne buke, posebno one koja ometa san
  • osigurati provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom, uz korištenje centralne zone za (zajedničku) obradu, skladištenje i trajno odlaganje komunalnog i neopasnoga tehnološkog otpada, pri čemu na području grada treba osigurati prostor i izgraditi građevine za odvojeno skupljanje, prijevoz i primarnu reciklažu komunalnog otpada
  • osigurati što povoljnije uvjete očuvanja i slobodnog razvoja prirodnog okoliša
  • uspostaviti integralni sustav za upravljanje okolišem.