Mjere energetske učinkovitosti i načini zaštite okoliša, od praćenja stanja okoliša do reciklaže i urbanih vrtova

Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Rijeke (SEAP) i Revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rijeke usklađeni su s europskom Strategijom 20x20x20.  Europski akcijski plan za energetsku sigurnosti i solidarnost propisuje 20% smanjenja emisija stakleničkih plinova u 2020. godini (u odnosu na 1990.), 20% obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji u 2020. godini i 20% smanjenja ukupne potrošnje električne energije u odnosu na temeljnu projekciju u 2020. godini.
Grad Rijeka bio je među prvih dvjestotinjak europskih gradova koji su potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika u veljači 2009. godine odlučili preuzeti inicijativu održivog razvoja.

Glavni ciljevi održivog razvoja te prioriteti zaštite okoliša Grada Rijeke, opisani su u glavnim dokumentima prostornog uređenja (Prostornom planu uređenja Grada Rijeke i Generalnom urbanističkom planu):

  • osigurati održivo korištenje prirodnih dobara za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja, bez bitnog oštećivanja dijelova prirode i uz što manje narušavanja ravnoteže njezinih sastavnica
  • postići prvu kategoriju kakvoće zraka
  • osigurati dovoljne količine čiste vode za piće za uporabu u osnovnu svrhu te drugih voda takve kakvoće, uključivo mora, kako bi se osiguralo nesmetano korištenje voda u dopuštene namjene
  • postići takvo stanje u prostoru da stanovništvo ne trpi posljedice prekomjerne buke, posebno one koja ometa san
  • osigurati provođenje mjera za postupanje s komunalnim otpadom, uz korištenje centralne zone za (zajedničku) obradu, skladištenje i trajno odlaganje komunalnog i neopasnoga tehnološkog otpada, pri čemu na području grada treba osigurati prostor i izgraditi građevine za odvojeno skupljanje, prijevoz i primarnu reciklažu komunalnog otpada
  • osigurati što povoljnije uvjete očuvanja i slobodnog razvoja prirodnog okoliša
  • uspostaviti integralni sustav za upravljanje okolišem.