Programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture donose se na godišnjoj razini.

Program građenja komunalne infrastrukture određuje se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18110/18 i 32/20). Program sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Program se odnosi na gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno:

 1. javne površine,
 2. nerazvrstane ceste,
 3. javnu rasvjetu,
 4. groblja.

financira se iz: komunalnog doprinosa, proračuna jedinice lokalne samouprave i drugih izvora utvrđenih zakonom.

Sastavni dio ovoga Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji određuje gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Rijeke i sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja.

Program održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

 • Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, održavanje čistoće plaža, nabavku i postavu košarica za otpad te sanaciju divljih deponija.
 • Održavanje javnih zelenih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina i dječjih igrališta, podrazumijeva košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnovu, održavanje i njegu drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarnu zaštitu bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i druge poslove potrebne za održavanje tih površina. Dio sredstava odnosi se i na komunalne prioritete po mjesnim odborima.
 • Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima obuhvaća održavanje pothodnika i dizala, plaža, održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada te održavanje ostalih javnih površina (između ostaloga i stubišta, pješačkih zona te Mosta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata).
 • Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene obuhvaća održavanje javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, autobusnih čekaonica, postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada, održavanje javnih fontana i ostale urbane opreme.
 • Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje slivnika.
 • Održavanje javne rasvjete koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu te održavanje instalacija javne rasvjete.
 • Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, Centralno gradsko groblje Drenova, groblje Zamet, groblje Sveti Kuzam, groblje Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima se planiraju radovi održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija zidova i stubišta. Poslovima je obuhvaćeno i održavanje židovskog groblja na Kozali, održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.
 • Provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • Sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe
 • Čišćenje mora obuhvaća čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija tijekom kupališne sezone.

Sredstva za održavanje objekata komunalne infrastrukture osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, prihoda od refundacija šteta i drugih prihoda.

Temeljem Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora (Službene novine Grada Rijeke broj 14/184/19), sljedeći se poslovi povjeravaju na temelju pisanog ugovora, a u skladu s propisima o javnoj nabavi:

 • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
 • održavanje javnih zelenih površina,
 • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
 • održavanje čistoće javnih površina,
 • održavanje javne rasvjete,
 • provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,
 • sakupljanje napuštenih i izgubljenih životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe,
 • čišćenje mora.

Programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture:

2024.

 • Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 18/23)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini (Službene novine Grada Rijeke br. 18/23)

2023.

 • Program građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini (Službene novine Grada Rijeke br. 15/22, 12/23 i 17/23)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini (Službene novine Grada Rijeke br. 15/22, 12/23 i 17/23)

2022.

2021.

 • Program građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini (Službene novine Grada Rijeke br. 16/20 i 15/21)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini (Službene novine Grada Rijeke br. 16/20 i 15/21)
 • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 7/22)
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 7/22)

2020.

 • Program građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini (Službene novine Grada Rijeke br. 23/19, 11/20, 17/20)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini (Službene novine Grada Rijeke br. 23/19, 11/20, 17/20)
 • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21)
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 7/21)

2019.

 • Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini (Službene novine Grada Rijeke br. 16/18 i 22/19)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini (Službene novine Grada Rijeke br.  16/18 i 22/19)
 • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 14/20)
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 14/20)

2018.

 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 11/17, 15/18)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini (Službene novine Grada Rijeke br. 11/17, 15/18)
 • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 12/19)
 • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini (Službene novine Grada Rijeke br. 12/19)

2017.

2016.

2015.