Programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture donose se na godišnjoj razini.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture određuje se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Program obuhvaća gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavu opreme na području grada i sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Program se odnosi na gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno:

 1. javne površine,
 2. nerazvrstane ceste,
 3. javnu rasvjetu,
 4. groblja,
 5. prijevoz putnika.

financira se iz: komunalnog doprinosa, proračuna jedinice lokalne samouprave i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

Sastavni dio ovoga Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji određuje gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Rijeke i sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja.

Program održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

 • Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za smeće, sanaciju divljih deponija, čišćenje mora i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina),
 • Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje ostalih javnih površina (stubišta, pješačke površine u centru grada, most Hrvatskih branitelja) i održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima
 • Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje slivnika,
 • Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete i proširenje javne rasvjete,
 • Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima se planiraju izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija pješačkih staza, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Sredstva za održavanje objekata komunalne infrastrukture osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, prihoda od refundacija šteta i prihoda po posebnim ugovorima.

Temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/00, 8/07 i 29/09), sljedeći se poslovi povjeravaju tvrtkama i obrtima putem javnog natječaja:

 • održavanje dječjih igrališta,
 • održavanje javnih fontana,
 • održavanje javnih satova,
 • održavanje javnih sanitarnih čvorova,
 • održavanje pothodnika,
 • održavanje autobusnih čekaonica,
 • održavanje plaža,
 • postavljanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada,
 • održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke.

Dokumenti:

 • Program građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini (Službene novine Grada Rijeke 16/18)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini (Službene novine Grada Rijeke 16/18)
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu (Službene novine Grada Rijeke 11/17, 15/18)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini (Službene novine Grada Rijeke 11/17, 15/18)
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (Službene novine Grada Rijeke 14/16, 12/17)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini (Službene novine Grada Rijeke 14/16, 12/17)
 • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (Službene novine Grada Rijeke 13/15, 11/16)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini (Službene novine Grada Rijeke 13/15, 11/16)
 • Program gradnje objekata komunalne infrastrukture u 2015. godini (Službene novine Grada Rijeke 14/14, 12/15)
 • Program održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini (Službene novine Grada Rijeke 14/14, 12/15)