Programi gradnje i održavanja komunalne infrastrukture donose se na godišnjoj razini.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture određuje se sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Program obuhvaća gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavu opreme na području grada i sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Podijeljen je po namjeni i izvorima financiranja:

A) građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

 1. javne površine,
 2. nerazvrstane ceste,
 3. groblja,
 4. javnu rasvjetu,

financira se iz: komunalnog doprinosa, proračuna jedinice lokalne samouprave i drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

B) građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabava opreme za:

 1. tržnice na malo

financira se iz: naknade za koncesiju.

(napomena: Tekuće održavanje tržnica na malo obveza je koncesionara)

Sastavni dio ovoga Programa je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom koji određuje gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom na području Grada Rijeke i sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za njegovo ostvarivanje s naznakom izvora financiranja.

Program održavanja komunalne infrastrukture sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu obuhvaća obavljanje slijedećih poslova:

 • Održavanje čistoće javnih površina koje obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta, čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz ceste, nabavku i postavu košarica za smeće, sanaciju divljih deponija, čišćenje mora i čišćenje javnih zelenih površina (prostora oko drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina),
 • Održavanje javnih površina koje podrazumijeva održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, javnih sanitarnih čvorova, javnih satova, pothodnika i dizala, održavanje autobusnih čekaonica, plaža, postavu i održavanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva, oznaka Grada i sl., održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, održavanje ostalih javnih površina (stubišta, pješačke površine u centru grada, most Hrvatskih branitelja) i održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima
 • Održavanje nerazvrstanih cesta koje obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta i održavanje slivnika,
 • Javnu rasvjetu koja obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete i proširenje javne rasvjete,
 • Održavanje groblja kojim poslovima su obuhvaćeni groblje Kozala, groblje Trsat, C.G.G. Drenova, groblje Zamet, Sveti Kuzam, Draga, groblje Donja Drenova i groblje Gornja Drenova, na kojima se planiraju izvesti radovi tekućeg i investicijskog održavanja kao što je održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala, sanacija pješačkih staza, te održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Sredstva za održavanje objekata komunalne infrastrukture osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade, naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta, prihoda od refundacija šteta i prihoda po posebnim ugovorima.

Temeljem Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/00, 8/07 i 29/09), sljedeći se poslovi povjeravaju tvrtkama i obrtima putem javnog natječaja:

 • održavanje dječjih igrališta,
 • održavanje javnih fontana,
 • održavanje javnih satova,
 • održavanje javnih sanitarnih čvorova,
 • održavanje pothodnika,
 • održavanje autobusnih čekaonica,
 • održavanje plaža,
 • postavljanje ploča s imenima naselja, ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada,
 • održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada Rijeke.

 

Dokumenti: