Komunalnu infrastrukturu na području Grada Rijeke održavaju i grade komunalna i trgovačka društva u gradskom vlasništvu ili suvlasništvu te tvrtke-koncesionari.

Dio sredstava za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture osigurava se u gradskom proračunu, dio iz prodaje usluga trgovačkih i komunalnih društava te drugih izvora.