Komunalni sustav Grada Rijeke nadležan je za izgradnju, održavanje i upravljanje komunalnom infrastrukturom.

Ulaganja Grada Rijeke u sve oblike komunalne infrastrukture su kontinuirana, što bitno pridonosi kvaliteti života u gradu. Ta ulaganja jedan su od osnovnih preduvjeta za ugodan život građana u gradu, za razvoj poduzetničkog sustava i privlačenje novih investicija.

Komunalni sustav Grada Rijeke obuhvaća komunalna i trgovačka društva u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Rijeke koja skrbe o komunalnoj infrastrukturi u gradu.