Komunalne usluge u Gradu Rijeci pružaju komunalna i trgovačka društva Grada Rijeke, odnosno tvrtke s kojima je Grad Rijeka sklopio ugovore o koncesiji za pojedine usluge.

Komunalne usluge:

 

Odluke:

  • Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (Službene novine Grada Rijeke br. 14/18, 4/19 i 15/21)
  • Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima (Službene novine Grada Rijeke br. 14/18)
  • Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora (Službene novine Grada Rijeke br. 14/18, 4/19)
  • Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji (Službene novine Grada Rijeke br. 14/18)
  • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 4/18, 9/18, 9/19, 22/19)