Komunalne usluge u Gradu Rijeci pružaju komunalna i trgovačka društva Grada Rijeke, odnosno tvrtke s kojima je Grad Rijeka sklopio ugovore o koncesiji za pojedine usluge.

U Komunalne usluge ubrajaju se:

Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda koje u Rijeci obavlja Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija.

Djelatnost isporuke vode za ljudsku potrošnju obuhvaća:

  •  zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama ili na drugi način (cisternama, vodonosnicima i sl.),
  • ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe,
  • izvedbu priključaka i
  • umjeravanje vodomjera

Djelatnosti pružanja usluge javne odvodnje otpadnih obuhvaća:

  • skupljanja otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama;
  • pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama;
  • uzorkovanja i ispitivanja kakvoće vlastitih otpadnih voda
  • izvedbu priključaka.

Crpljenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama što temeljem Zakona o vodama od 1. siječnja 2014. godine na području Rijeke pruža KD Vodovod i kanalizacija.

Prikupljanje i odvoz otpada što u Rijeci obavlja Komunalno društvo Čistoća. Na području Rijeke, postavljene su posude za odvojeno prikupljanje papira, stakla i tetrapaka, a građani mogu donijeti otpad koji se može reciklirati i na Reciklažna dvorišta Pehlin i  Mihačeva Draga. Odvoz otpada se obavlja pomoću cca 120 raznih, pretežno specijalnih vozila od trokolica do brodova kojima se odvozi otpad sa brodova, te cca. 8000 raznih kontejnera od 80 litara zapremine do tzv. ROLL i PRESS kontejnera sa kapacitetom do 50 m3 rasutog otpada.

Opskrba plinom koju u Rijeci obavlja Trgovačko društvo Energo.

Opskrba toplinskom energijom za zagrijavanje i pripremu tople vode koju u Rijeci također obavlja Trgovačko društvo Energo.

Javna rasvjeta također na upravljanju Trgovačkog društva Energo

Održavanje prometnica odnosno nerazvrstanih cesta na području Rijeke što obavlja Trgovačko društvo Rijeka promet

Javni gradski prijevoz koji na području grada Rijeke obavlja Komunalno društvo Autotrolej

Održavanje javno-prometnih površina i održavanje zelenih površina koje obavlja Komunalno društvo Čistoća

Pogrebne usluge koje obavlja Komunalno društvo Kozala

Dimnjačarski poslovi za koje je Grad Rijeka s tvrtkom Dimnjačar 2017. godine sklopio Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke na 5 godina

Tržnice na malo  na području grada Rijeke  obavlja trgovačko društvo RIJEKA PLUS.