Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga je savjetodavno tijelo Gradonačelnika, imenovano sa zadaćom očitovanja i davanja mišljenja o pružanju i cijeni komunalnih usluga koje se pružaju potrošačima.

Savjet se očituje o pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima za:

  • distribuciju toplinske energije,
  • javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju,
  • obavljanje dimnjačarskih poslova,
  • prijevoz putnika u javnom prometu,
  • sakupljanje komunalnog otpada,
  • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.

Prije izmjene cijene javnih usluga, Savjet razmatra prijedlog te se o njemu očituje.
Mišljenje Savjeta obavezno se prilaže uz akt kojim Gradonačelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Dokumenti