Upravne pristojbe plaćaju se prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN br. 115/16 i 114/22) za radnje koje obavljaju upravna tijela.

Pristojbe mogu biti opće i posebne a iznosi su propisani tarifom.

Kako platiti pristojbe

Pristojbe se plaćaju na propisani račun Grada Rijeke neovisno o iznosu pristojbe na slijedeći način:

  • primatelj: PRORAČUN GRADA RIJEKE
  • broj HR33 2402 0061 8373 0000 5
  • poziv na broj odobrenja  HR68 5860-OIB podnositelja zahtjeva

Samo iznimno, pristojbe u iznosu do 13,27 eura mogu se platiti u državnim biljezima.

Vrste pristojbi i za što se plaćaju

Opće pristojbe:

Prema Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 92/21, 93/21, 95/21 i 156/22),  prilikom plaćanja općih pristojbi:

  • na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske plaća se 2,65 eura (tarifni broj 1)(*Napomena: Pristojba po ovom tarifnom broju ne plaća se za podneske koje stranke upućuju elektroničkim putem u sustavu e-Građani).
  • za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba plaća se 6,64 eura (tarifni broj 2) (*Napomena: ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba, pristojba po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima osoba koje podnose zahtjev).
  • za uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama iz službenih evidencija ako nije drukčije propisano plaća se 2,65 eura (izdavanje uvjerenja o podacima iz dokumenata prostornog uređenja, potvrda samostalnih uporabnih cjelina u zgradi (tarifni broj 4)

Građevinske pristojbe:

Građevinske pristojbe propisane su za:

  • izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine (tarifnim brojem 19),
  • za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, osim u pogledu promjene imena, odnosno tvrtke investitora i građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine, te za izdavanje uporabne dozvole (tarifnim brojem 20).

Iznos građevinske pristojbe obračunava se neposredno prije izdavanja završnog akta po tarifnom broju 19. i 20. 

Kratki pregled pristojbi (neupravni predmeti)

Lokacijska informacija Tar br. 1 i 4. (2.65) 2.65
Potvrda samostalnih uporabnih cjelina u zgradi Tar br. 1 i 4. (2.65 + 2.65) 5.30
Izdavanje uvjerenja o podacima iz dokumenata prostornog uređenja Tar br. 1 i 4. (2.65 + 2.65) 5.30
Potvrda parcelacijskog elaborata Tar br. 1 i 4. (2.65 + 2.65) 5.30
Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja Tar br. 1       (2.65) 2.65
Potvrde glavnog projekta Tar br. 1      (2.65) 2.65

Za prijavu početka građenja građevine, prijavu početka uklanjanja građevine i prijavu pokusnog rada građevine ne plaća se upravna pristojba.

Za davanje mišljenja o primjeni pravnih propisa iz područja graditeljstva i prostornoga uređenja ne plaća se upravna pristojba.

Člankom 8. i 9. Zakona o upravnim pristojbama propisana su opća i predmetna oslobođenja plaćanja upravnih pristojbi.