Etažiranje je postupak kojim se uspostavlja vlasništvo nad točno određenim dijelom zgrade, tj. nad stanom i pripadajućim dijelovima.

Uspostavljanjem etažnog vlasništva postiže se potpuna pravna sigurnost i autonomnost u pogledu raspolaganja vlastitom nekretninom (prodaja, darovanje, zalog kod banaka za
kredit i sl.).

Etažiranjem se utvrđuju:

  • posebni dijelovi nekretnine (dijelovi zgrade koji čine samostalnu uporabnu cjelinu kao što su stan ili poslovni prostor)
  • zajednički dijelovi nekretnine (dijelovi zgrade koji služe isključivo uporabi cijele zgrade) s naznakom preciznog udjela suvlasnika u tim zajedničkim dijelovima tj. točno utvrđenje udjela u pravima i obvezama glede korištenja i troškova održavanja tih zajedničkih dijelova.

Vlasništvo posebnog dijela nekretnine se uspostavlja:

  • na osnovu pisane suglasnosti svih suvlasnika te nekretnine
  • upisom u zemljišnu knjigu, osim u drugim slučajevima propisanim Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, nakon što nadležno upravno tijelo (za područje grada Rijeke to je Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje) izda potvrdu kojom potvrđuje da su određeni stanovi ili poslovni prostori samostalne uporabne cjeline.

Potvrda samostalnih uporabnih cjelina samo je jedan od dokumenata koji se prilažu Zemljišnoknjižnom sudu u svrhu uspostavljanja etažnog vlasništva.