Sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine 86/12, 143/13, 65/13) Grad Rijeka rješava zahtjeve za ozakonjenje zgrada koje su izgrađene djelomično ili u potpunosti bez građevinske dozvole odnosno protivno izdanom aktu za građene. Uz uvjet da su ispunjeni zakonski uvjeti, izdaju se rješenja o izvedenom stanju čime se građevina ozakonjuje.

Proces legalizacije zgrada započeo je u kolovozu 2011. godine te se legalizirati mogu samo građevine koje su izgrađene do 21. lipnja 2011. godine i evidentirane su aeorofotogrametrijskim snimanjem područja Republike Hrvatske. Od tada intenzivno se radi na rješavanju što većeg broja ovih predmeta kako bi se proces legalizacije okončao što prije. Predmeti se rješavaju po zaprimljenom redoslijedu.

U srpnju 2017. godine donesen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 65/17). Tom izmjenom uređena su slijedeća pitanja:

  1. smanjuje se broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja isključena, a čime se povećava broj zgrada koje se mogu ozakoniti
  2. ponovo se otvara rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje. Zahtjevi se mogu podnijeti najkasnije 30. lipnja 2018. godine.
  3. Omogućava se evidentiranje ozakonjene zgrade u katastru i na temelju rješenja o izvedenom stanju za nezavršenu zgradu umjesto samo na temelju rješenja za završenu zgradu

Rješenje o izvedenom stanju izdaje se nakon što se utvrdi da su zadovoljeni svi zakonski uvjeti. Ono se može izdati ako je utvrđeno da su zahtjevu priloženi svi potrebni dokumenti te nakon što je utvrđeno očevidom na terenu da je arhitektonska snimka, odnosno snimka izvedenog stanja u skladu s izvedenim stanjem zgrade te da je plaćena naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, odnosno prvi obrok naknade u slučaju obročne otplate. Rješenje se može donijeti za jednu ili više građevina na jednoj ili više čestica. Osim za pomoćne građevine koje su oslobođene plaćanja vodnog i komunalnog doprinosa po izvršnosti rješenja o izvedenom stanju plaća se komunalni doprinos i vodni doprinos. Upravni odjel koji je izdao rješenje o izvedenom stanju obavijest će u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja tijela nadležna za utvrđivanje komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa i dostaviti im podatke potrebne za obračun iznosa doprinosa.

Nakon pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju stranke imaju mogućnost i obavezu u
potpunosti riješiti status svojih nekretnina te provesti upis u zemljišne knjige. Tom postupku prethodi rješavanje imovinsko pravnih pitanja, izdavanje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice zgrade te po potrebi provedba etažnog vlasništva.

Vezano za izmjenu Zakona i produženi rok do 30. 6. 2017. godine do kojeg se može podnijeti zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, ukoliko to još nije učinjeno, važno je napomenuti da se radi o zgradama koje su izgrađene prije 21. lipnja 2011. godine te su kao takve evidentirane na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave ili su do tog dana evidentirana na katastarskom planu.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen je u Narodnim novinama br. 65/17, a Zakon je stupio na snagu 15. srpnja 2017.