Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/2017) produžen je rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada. Zahtjevi za izdavanje rješenje o izvedenom stanju mogu se podnijeti do 30. lipnja 2018. godine. Pozivaju se vlasnici zgrada ukoliko postoji nepravilnost u vezi sa gradnjom ili rekonstrukcijom njihove nekretnine, da iskoriste dodatni rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Najvažnije promjene koje je donijela izmjena Zakona

  • izmjena članka 6. gdje je omogućeno ozakonjenje građevina koje su izgrađene u planiranim i istraženim koridorima i površinama prometnih, energetskih, vodnih i komunikacijskih građevina pod uvjetom da, tijelo koje je nadležno za upravljanje tom građevinom, izda potvrdu da je ozakonjenje moguće,
  • otvoren je novi rok za predaju zahtjeva za ozakonjenje pa će se zahtjevi moći predati najkasnije do 30. lipnja 2018. godine,
  • omogućeno je podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinska inspekcija donijela rješenje o uklanjanju,
  • u rješenju o izvedenom stanju, na zahtjev podnositelja, nezavršenoj zgradi ili dijelu zgrade moći će se odrediti buduća namjena nezavršenog prostora.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Obzirom da je zadnji dan roka zakonodavac propisao u neradni dan, a budući da 30. lipnja 2018. pada u subotu, dan kada ne radi javnopravno tijelo kojem se zahtjev predaje, sukladno pravilima o računanju rokova propisanim Zakona o općem upravnom postupku, zadnji dan roka za podnošenje zahtjeva je ponedjeljak, 2. srpnja 2018. godine.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se  Odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja putem Pisarnice na adresi Trpimirova 2/III, svaki radni dan, od 8,30 do 15,30 sati ili u pisarnici Grada Rijeke na adresi Titov trg 3, prizemno (šalter broj 1 – prijem podnesaka) svaki radni dan od 8,30 do 15,30 sati. Osim putem pisarnice zahtjev je moguće podnijeti preporučenom pošiljkom putem pošte.

Informacije u vezi podnošenja zahtjeva stranke mogu zatražiti putem e-pošte na adresu graditeljstvo@rijeka.hr ili u prostorijama Odjela na adresi Trpimirova 2/II u uredovno vrijeme za stranke, ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8.30 do 13.00 sati.

Nakon proteka roka zahtjev za ozakonjenje se neće moći podnijeti.

Ukoliko podnositelji zahtjeva nisu u mogućnosti priložiti svu propisanu dokumentaciju, mogu predati nepotpun zahtjev. U tom slučaju bit će pozvani da u primjerenom roku dostave dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev. (arhitektonska snimka izvedenog stanja, snimka izvedenog stanja ili iskaz površina i obračunskih veličina odnosno geodetska snimka ili katastarski plan).

Podnositelji zahtjeva koji su već odbijeni u prvotnom zahtjevu jer zahtjev nije pravovremeno dopunjen, ili se na njihovu nekretninu odnosi neka od izmjena Zakona, mogu ponoviti svoj zahtjev do navedenog roka te će se njihov zahtjev ponovno razmatrati.

Posebno se napominje da vrijede i dalje isti uvjeti za ozakonjenje i predmet legalizacije može biti samo nezakonita gradnja izvedena do 21. lipnja 2011. godine prema uvjetima iz zakona.

Uvjeti za izdavanje rješenja o izvedenom stanju sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13 i 65/17)

Postupak ozakonjenja zgrada započeo je u srpnju 2011. donošenjem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11). U srpnju 2012. godine objavljen je novi zakon koji je sada u primjeni, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13 i 65/17) uz dvije izmjene koje su uslijedile u prosincu 2013. i u srpnju 2017. godine.

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u okviru svojih nadležnosti izdaje rješenja o izvedenom stanju kojima se ozakonjuju zgrade sukladno odredbama i uvjetima iz navedenog Zakona.

Osnovni uvjeti za ozakonjenje zgrada

Predmet legalizacije su izgrađene ili rekonstruirane zgrade bez odgovarajućeg akta za građenje ili protivno izdanom aktu za gradnju. Ozakonjuje se gradnja koja je izvedena i evidentirana na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave koja je nastala snimanjem iz zraka  započetog 21. lipnja 2011. godine, ili je do tog datuma evidentirana na katastarskom planu odnosno drugoj ortofoto karti Državne geodetske uprave o čemu se izdaje posebno uvjerenje. Može se ozakoniti i započeta gradnja, odnosno nedovršena zgrada ukoliko su do navedenog datuma izvršeni grubi konstruktivni radovi najmanje jedne etaže.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama dozvoljava legalizaciju zgrada koje ne ispunjavaju uvjete propisane planskom dokumentacijom za određeno područje osim ako se radi o područjima koja su navedena u članku 6. Zakona i to:

  • površine izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode, posebnom rezervatu, i sličnim zaštićenim dijelovima (osim zgrade izgrađene u skladu s planom ili unutar tradicijske naseobine)
  • planirani koridori i površine prometnih, energetskih, vodnih i komunikacijskih građevina, osim zgrade za koju javnopravno tijelo nadležno za upravljanje infrastrukturnom građevinom izda potvrdu o mogućnosti ozakonjenja
  • izdvojeno građevinsko područje predviđeno za gospodarsku namjenu osim zgrade unutar tog područja koja je sukladna toj namjeni
  • područje posebne zaštite voda u kojoj je prema posebnim propisima zabranjena gradnja zgrada za kakvu se podnosi zahtjev za rješenje o izvedenom stanju
  • unutar područja pod posebnom zaštitom tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturne baštine, osim uz suglasnost tog tijela
  • na postojećim površinama javne namjene, pomorskom dobru ili vodnom dobru, osim zgrade izgrađene na postojećoj površini javne namjene uz suglasnost nadležnog tijela, te zgrade izgrađene na vodnom dobru uz suglasnost Hrvatskih voda.

Također se ne može ozakoniti građevina sagrađena na međi sa drugom građevinskom česticom ako na pročelju sadrži otvore ili istake, te građevine privremenog karaktera ili koje su izgrađene od materijala koji ne osiguravaju dugotrajnost u korištenju.

Rješenje o izvedenom stanju ne može se donijeti za nezakonito izgrađenu zgradu u vezi s kojom je u tijeku sudski spor pokrenut prije podnošenja zahtjeva za donošenje tog rješenja povodom tužbe za zaštitu vlasništva ili drugog stvarnog prava u vezi s tom zgradom ili zemljištem na kojemu je izgrađena, ako to stranka istakne i dokaže prije donošenja rješenja. U tom slučaju postupak se prekida do okončanja sudskog spora.

Postupak ozakonjenja zgrada, pravne posljedice ozakonjenja i obaveze nakon izdavanja rješenja o izvedenom stanju

Postupak legalizacije zgrade pokreće se na zahtjev stanke te pod uvjetom ispunjenja uvjeta iz Zakona, izdaje se rješenje o izvedenom stanju.

Zgrade se ovisno o složenosti i bruto površini dijele na zahtjevne zgrade, manje zahtjevne, jednostavne i pomoćne zgrade.

Zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, prilaže se geodetski snimak izvedenog stanja ili kopija katastarskog plana ukoliko je zgrada ucrtana u gabaritima koji se ozakonjuju, arhitektonski snimak izvedenog stanja odnosno iskaz površina  i obračunske veličine zgrade i fotodokumentacija, ovisno o složenosti građevine za koju se zahtjev podnosi.

(potrebna dokumentacija navedena je na poleđini obrasca za podnošenje zahtjeva)

U toku postupka se utvrđuje da li je zgrada evidentirana na digitalnoj ortofoto karti DOF5/2011, da li postoje zapreke za ozakonjenje vezano za članak 6. Zakona, očevidom na licu mjesta utvrđuje se da li je priložena arhitektonska snimka sukladna izvedenom stanju građevine te se pozivaju zainteresirane stranke u postupku radi uvida u predmet i izjašnjenja.  U toku postupka utvrđuje se visina naknade za zadržavanje građevine u prostoru o čemu tijelo nadležno za poslove komunalnog gospodarstva donosi posebno rješenje sukladno posebnoj uredbi. Plaćanje naknade prema utvrđenju iz rješenja uvjet je za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

S pravomoćnošću rješenja legalizirana zgrada smatra se postojećom zgradom u smislu posebnog zakona,  Zakona o gradnji, može se koristiti, rekonstruirati, priključiti na komunalne građevine i infrastrukturu, za predmetnu se zgradu može izdati rješenje za obavljanje djelatnosti prema posebnom propisu te se može izdati potvrda da njezin posebni dio predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu.

Napominje se da rješenje o izvedenom stanju nema pravni učinak na vlasništvo i druga stvarna prava na zgradi i zemljištu na kojem je izgrađena već je to pitanje potrebno riješiti u posebnom postupku.

Ukoliko je legalizirana nezavršena zgrada, prema odredbama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN 112/17 i 34/18) radove je potrebno završiti na temelju glavnog projekta te po dovršenju zatražiti uporabnu dozvolu.

Vlasnici zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju, dužni su platiti vodni i komunalni doprinos. Iznos visine doprinosa utvrđuje se rješenjem prema posebnim propisima a donosi ga tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva odnosno Hrvatske vode.