Prijave komunalnog nereda mogu se podnijeti gradskoj upravi na više načina.

Provodeći Odluku o komunalnom redu komunalno redarstvo nadzire održavanje čistoće i čuvanje javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom, uređenje naselja, te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta.
Prijave vezane uz komunalni red mogu se podnijeti:

  • putem besplatnog telefona Komunalnog redarstva 0800–5100 u vremenu od 00-24
  • putem e-maila komunalno.dezurstvo@rijeka.hr

Prijave se mogu podnijeti i putem obrasca:

Više o ovlastima komunalnog redara te kontakti komunalnih redara – Direkcija za komunalno redarstvo

Primjeri komunalnog nereda:

  • Nepropisno postavljanje reklama i klima uređaja
  • Oštećenje imovine u vlasništvu Grada Rijeke
  • Ostavljanje olupina automobila na javnoj površini i plovila na nogostupu