Radi održavanja prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, sprječavanja poledice i uklanjanja snijega nogostupa, trgova, stubišta, pješačkih zona, autobusnih stajališta i organiziranja javnog gradskog prijevoza, uprave te trgovačka i komunalna društva u čijoj su nadležnosti poslovi održavanja, svake godine donose programe i vrše pripreme za rad i pružanje usluga u zimskim uvjetima.

Programe donose:

 • HAC d.o.o. Zagreb za održavanje dijela autoceste u koncesiji društva
 • Hrvatske ceste za održavanje državnih cesta
 • Rijeka plus d.o.o. za održavanje nerazvrstanih cesta
 • KD “Čistoća” za održavanje javno-prometnih površina namijenjenih za kretanje pješaka
 • KD “Autotrolej” za održavanje voznog parka i obavljanje javnog gradskog prijevoza.

Održavanje prohodnosti cesta na području Grada Rijeke u periodu od 15. studenog 2023. do 15. ožujka 2024. godine povjereno je tvrtki Ceste Rijeka d.o.o. Rijeka.

Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina na području Grada Rijeke i obavljanja javnog gradskog prijevoza putnika u zimskim uvjetima usvaja gradonačelnik Grada Rijeke, koji svake godine imenuje Stožer zimske službe Grada Rijeke.

Stupnjevi pripravnosti zimske službe

Ovisno o prognozi vremenskih prilika operativnim programima održavanja cesta utvrđena su četiri stupnja pripravnosti. Odluku o uvođenju pojedinog stupnja pripravnosti, ovisno o dnevnoj prognozi vremena, donosi rukovoditelj Stožera zimske službe nakon kontakta članova stožera iz Hrvatskih cesta i izvođača radova.

 • Prvi stupanj pripravnosti – osigurava se služba dežurstva i informiranje te četiri vozila za obilazak do 2 t s posipačem.
 • Drugi stupanj pripravnosti – primjenjuje se kad se očekuje niža temperatura i manje padaline. Osiguravaju se četiri vozila za obilazak do 2 tona s posipačem, dva vozila do 12 t s posipačem, dva traktora i tri utovarivača.
 • Treći stupanj pripravnosti – ovaj stupanj se primjenjuje kada se očekuju, ili su nastupile, vremenske neprilike kao poledica, niske temperature i jake snježne padaline. Tada se koristi sva raspoloživa mehanizacija i ljudstvo. Da bi se u kratkom roku interveniralo na predviđenim pravcima potrebno je više mehanizacije i ljudstva nego što je predviđeno u pripremi, stoga intervencija s raspoloživom mehanizacijom traje vremenski duže. Uz svu mehanizaciju iz prvog i drugog stupnja, za nerazvrstane ceste osigurano je još dva vozila do 12 t i jedan traktor.
 • Četvrti stupanj pripravnosti – ovaj se stupanj uvodi kada planom predviđeni broj djelatnika i mehanizacija nisu dovoljni za savladavanje posljedica vremenskih nepogoda. U tom slučaju postupa se kao u slučaju drugih nepogoda (poplava, potres i sl.) Ovaj stupanj pripravnosti nije obuhvaćen proračunom zimske službe.

Prioriteti intervencija uklanjanja snijega i poledice na cestama

 • U prvi prioritet uključene su sve državne ceste, glavni cestovni pravci bivših županijskih i lokalnih cesta , a sada na upravljanju Grada Rijeke i sve nerazvrstane ceste po kojima se odvija intenzivan javni gradski prijevoz te prilazi bolnicama, toplanama, deponiju smeća i sl. Radovi na osiguranju prohodnosti svih cesta iz I. prioriteta moraju se završiti u roku od 5 do 8 sati od prestanka padalina, računajući od početka intervencije.
 • U drugi prioritet uključeni su cestovni pravci bivših lokalnih cesta koji nisu obuhvaćeni prvim prioritetom i nerazvrstane ceste manjeg prometnog značaja kojim se ne odvija autobusni promet.
  Radovi na osiguranju prohodnosti svih cesta iz drugog prioriteta moraju se završiti u roku od 12 sati od prestanka padalina, računajući od početka intervencije.
 • U trećem prioritetu održavat će se sve ostale nerazvrstane ceste.
  Radovi na osiguranju prohodnosti svih cesta koje nisu u I. i II. prioritetu moraju se završiti u roku od 24 sati od prestanka padalina, računajući od početka intervencije.

Pod osiguranjem prohodnosti na cestama iz prvog i drugog prioriteta smatra se da na kolniku može biti ugaženog snijega visine 3 do 5 cm te da je moguć promet vozilima koja imaju zimsku opremu, a iz trećeg prioriteta može biti ugaženog snijega 5 do 8 cm. Ako temperatura nije niža od -3ºC, na cestama iz prvog prioriteta na kolniku ne smije ostati ugaženi snijeg 12 sati nakon prestanka padanja snijega, na cestama iz drugog prioriteta 24 sata, a na cestama trećeg prioriteta 48 sati nakon prestanka padanja snijega.

U slučaju da padaline ne prestaju djelovanje mehanizacije zimske službe je neprekidno za uspostavu prohodnosti na cestama.

Održavanje stubišta, trgova i nogostupa

Uklanjanje snijega i sprječavanje poledice na javnim površinama namijenjenim za pješake
(javna stubišta, trgovi, autobusna stajališta i nogostupi uz koje nisu izgrađeni poslovni i stambeni objekti) u obvezi je Komunalnog društva Čistoća, a uklanjanje snijega i sprječavanje poledice na nogostupima ispred poslovnih i stambenih objekata u obvezi je vlasnika ili korisnika tih prostora.

Komunalni redar Grada Rijeke može rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama čišćenje snijega i leda, predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog i naplatiti globu od počinitelja prekršaja na licu mjesta. Za slučaj da pravna ili fizička osoba ne čisti snijeg i led ili ne omogući komunalnom redaru nesmetano obavljanje nadzora, novčana kazna za pravnu osobu iznosi 2.000,00 kn, za obrtnika 1.000,00 kn, a za fizičku osobu 500,00 kn.

Obavljanje javnog gradskog prijevoza u zimskim uvjetima

Ovisno o prohodnosti cesta prijevoz putnika obavljat će se po prioritetima, a redoslijed uspostavljanja autobusnih linija usklađen je s prioritetima uklanjanja snijega s prometnica.

Pregled čišćenja prometnica i prioritete uspostave javnog gradskog prometa nalazi se u Operativnom programu održavanja nerazvrstanih cesta i ostalih javno-prometnih površina u zimskim uvjetima koji se donosi svake godine.

Građani će putem Stožera zimske službe biti redovno obavještavani o stanju na prometnicama, prometu, javnom prijevozu te redoslijedu i rokovima čišćenja.