U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini ili križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom ili željezničkom prugom u razini ili unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće i grmlje, postavljati naprave, ograde ili druge predmete koji onemogućavaju preglednost na nerazvrstanoj cesti.

Sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke (Službene novine PGŽ 54/12), vlasnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu i javno-prometnu površinu dužan je na zahtjev Odjela otkloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste odnosno javno-prometne površine.

Nadzor nad primjenom Odluke vrši Direkcija za komunalno redarstvo ili inspektor cestovnog prometa, ovisno o vrsti nerazvrstanih cesta.