Uvjeti i pravila odvijanja prometa na javno-prometnim površinama u gradu Rijeci.

Uređenje prometa regulirano je Odlukom o uređenju prometa na području Grada Rijeke Službene novine Grada Rijeke (9/1922/19 i 15/21).

Grad Rijeka nadležan je za određivanje:

 • cesta s prednošću prolaska
 • dvosmjernog odnosno jednosmjernog prometa
 • sustava tehničkog uređenja prometa i upravljanja prometom putem elektroničnih sustava i video nadzora
 • ograničenja brzine kretanja vozila
 • prometa pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih vozila, gonjenja i vođenja stoke
 • javnih parkirališta i načina parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja
 • zona smirenog prometa
 • blokiranja autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i načina deblokade tih vozila
 • postavljanja i održavanja zaštitnih ograda, stupića ili drugih fizičkih prepreka za pješake na opasnim mjestima
 • pješačkih zona, sigurnosnih pravaca za kretanje školske djece, posebnih tehničkih mjera za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sličnog
 • površina na kojima će se obavljati test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje
 • uvjeta prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

Privremena regulacija prometa

Privremenu regulaciju prometa na javno prometnim površinama zbog gradnje, rekonstrukcije i popravka građevinskih objekata i instalacija utvrđuje Odjel gradske uprave za komunalni sustav uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

Iznimno, kada se privremena regulacija utvrđuje na javnoj cesti, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Odjel za komunalni sustav može privremeno zabraniti promet ako se radovi ne mogu izvesti bez obustave prometa.

Postavljanje zaštitnih ograda i stupića

Na javno prometnim površinama mogu se postavljati zaštitne ograde, stupići ili druge fizičke prepreke u svrhu zaštite pješaka u prometu. Za postavljanje svih prepreka potrebno je pribaviti odobrenje koje izdaje Odjel po prethodno pribavljenoj suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove. Kada se fizičke prepreke postavljaju na nogostupima uz javne ceste, potrebna je i suglasnost ministarstva nadležnog za poslove prometa.

Na nogostupima ispred ustanova za predškolski odgoj, škola, kina, kazališta, sportskih dvorana, igrališta te drugih građevina i uređaja javne namjene ispred kojih se redovito okuplja veći broj ljudi, moraju se postaviti zaštitne ograde ili stupići.

Postavljanje i održavanje zaštitnih ograda ili stupića obavlja Rijeka plus.

Na zahtjev vlasnika ili korisnika stambenog ili poslovnog prostora, Odjel može dati odobrenje za postavljanje zaštitnih ograda, stupića ili drugih prepreka, radi nesmetanog pristupa u objekt. Fizičke prepreke postavlja Rijeka plus na trošak podnositelja zahtjeva. Međusobna prava i obveze Rijeka plus i podnositelj zahtjeva uređuju ugovorom.