Pravila uređenja priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu, kao obveza vlasnika nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Priključak je dio ceste kojim se neka prometna površina povezuje s javnom ili nerazvrstanom cestom.

Prilaz na cestu je uređena površina uz cestu preko koje se vozila i drugi sudionici u prometu koji dolazi sa zemljišta ili iz zgrada pokraj ceste neposredno uključuju u promet na cesti.

Raskrižje nerazvrstanih cesta međusobno, ne smatra se priključkom i prilazom na cestu.

Minimalni uvjeti za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza utvrđeni su Pravilnikom o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (Narodne novine br. 95/14).

Postupak uređenja priključka ili prilaza uređen je Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke (SN PGŽ 54/12 i SN GR 15/21).

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu smije se izvesti samo uz suglasnost Odjela gradske uprave za komunalni sustav.

Odjel za komunalni sustav u postupku izdavanja lokacijske dozvole odnosno akta kojim se provode dokumenti prostornog uređenja sukladno posebnom propisu utvrđuje uvjete za izgradnju priključaka i prilaza na cestu.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu s uređenom kolničkom konstrukcijom (asfalt, beton i slično) mora se izgraditi sa istom ili sličnom kolničkom konstrukcijom u duljini od najmanje 10 metara.

Oborinske vode s priključaka i prilaza ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu.

Troškove građenja priključka i prilaza na nerazvrstanu cestu, uključujući i postavljanje potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme snosi ovlaštenik prava građenja ili vlasnik nekretnine koja se spaja na nerazvrstanu cestu.

Osoba koja izvede priključak odnosno prilaz na nerazvrstanu cestu protivno odredbama članka 51. Zakona o cestama, kao i osoba koja se služi priključkom odnosno prilazom izvedenim protivno odredbama citiranog Zakona, nema pravo od Grada potraživati naknadu štete nastale korištenjem toga priključka odnosno prilaza.