U kojim slučajevima se može zauzeti i prekopati nerazvrstana prometnica, koja je procedura traženja suglasnosti za zauzimanje i prekopavanje, a koje mjere zaštite javno-prometnih površina od uništavanja.

Zauzimanje nerazvrstane ceste

Nerazvrstana cesta može se zauzeti radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično. Nerazvrstana cesta može se privremeno zauzeti i za parkiranje reportažnih, mjernih i sličnih specijalnih vozila. U oba slučajeva za zauzimanje nerazvrstane ceste plaća se naknada.

Iznimno, za privremeno zauzimanje nerazvrstane ceste koje ukupno traje do dva sata, pravna ili fizička osoba nije dužna ishoditi pisano odobrenje Odjela za komunalni sustav, ali je dužna o tome obavijestiti Odjel i Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijsku upravu primorsko-goransku Rijeka.

Prekopavanje nerazvrstane ceste

Nerazvrstana cesta može se prekopavati radi izvođenja radova na popravcima, prelaganju ili ugradnji komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje.

Investitori radova, dostavljaju Gradu godišnji plan prekopavanja nerazvrstanih cesta, najkasnije do 1. ožujka za tekuću kalendarsku godinu. Sva prekopavanja nerazvrstanih cesta moraju biti usklađena s planovima gradnje i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta na području Grada.

Vrijeme prekopavanja utvrđuje se, u pravilu, kao vrijeme u kojem će izvođenje radova na prekopavanju u što manjoj mjeri otežati odvijanje i protočnost prometa te odvijanje lokalnih manifestacija.

Investitor je dužan najmanje tri dana prije početka izvođenja radova na prekopavanju izvijestiti Odjel i druge subjekte određene u rješenju iz stavka 1. ovoga članka, o danu početka izvođenja radova.

Prometne znakove za privremenu regulaciju prometa, kao i prateće osiguranje otvorenih građevinskih jama (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje) postavlja i uklanja investitor, na temelju odobrenog prometnog rješenja.

Za vrijeme izvođenja radova na nerazvrstanoj cesti investitor je dužan osigurati pješački promet i promet vozila, uz poduzimanje svih mjera sigurnosti (signalizacija, fizičke prepreke i privremeno prekrivanje građevinskih jama i ulegnuća većih od 5 cm i slično) u suglasju sa propisima.

Investitor je dužan po završetku radova na prekopavanju nerazvrstane ceste bez odgode o tome izvijestiti Grad i nerazvrstanu cestu dovesti u prvobitno stanje. Grad vodi brigu da radovi u svezi dovođenja nerazvrstane ceste u prvobitno stanje budu izvedeni sukladno pravilima struke. Investitor jamči za kvalitetu izvršenih radova na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje za razdoblje od najmanje dvije godine od dovršetka tih radova. grad vodi očevidnik o danim odobrenjima za prekopavanje nerazvrstane ceste. Ako Grad utvrdi da radovi na dovođenju prekopane nerazvrstane ceste u prvobitno stanje nisu izvršeni kvalitetno i u skladu sa pravilima struke, zahtijevat će od investitora da ih ponovno izvrši te da nadoknadi time nastalu štetu.

U vremenskom razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna svake kalendarske godine, u pravilu, nije dozvoljeno zauzimanje ili prekopavanje nerazvrstane ceste, osim u naročito opravdanim slučajevima na temelju prethodne pisane suglasnosti Gradonačelnika. Odredba se ne odnosi se na hitne slučajeve radi otklanjanja kvarova, većih šteta i opasnosti po život ljudi i imovinu.

Novoizgrađenu ili rekonstruiranu nerazvrstanu cestu zabranjeno je prekopavati najmanje pet godina računajući od dana asfaltiranja. Gradonačelnik može u naročito opravdanim slučajevima, odobriti prekopavanje nerazvrstane ceste prije isteka roka od pet godina, pod uvjetom da investitor obnovi cijelu kolničku konstrukciju nerazvrstane ceste.

Nadzor 

Nadzor nad primjenom Odluke vrši Direkcija za komunalno redarstvo ili inspektor cestovnog prometa, ovisno o vrsti nerazvrstanih cesta.

Traženje suglasnosti

Prije zauzimanja i prekopavanja nerazvrstane ceste fizička ili pravna osoba mora od Odjela gradske uprave za komunalni sustav zatražiti prethodnu suglasnost, koja se izdaje u slučajevima:

  • zauzimanja nerazvrstane ceste radi uređenja gradilišta, izvođenja građevinskih i drugih radova, odlaganja materijala radi gradnje i slično
  • prekopavanje nerazvrstane ceste radi popravka, prelaganja ili ugradnje komunalnih i drugih instalacija i uređaja te radi priključenja na te instalacije i uređaje

Za zauzimanje i prekopavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina, kao i njihovu prekomjernu uporabu plaća se naknada.

Zauzimanje i prekopavanje nerazvrstanih cesta određeni su Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke (SN PGŽ 54/12 i SN GR 15/21).