Državnim cestama na području Grada Rijeke upravljaju Hrvatske ceste d.o.o., a nerazvrstanim cestama upravlja Grad Rijeka

U Gradu Rijeci postoji ukupno 647 cesta (ulica), a sukladno važećem Zakonu o cestama, razvrstane su u dvije kategorije:

 • kategorija Državne ceste, u koje spadaju glavni odnosno najvažniji prometni pravci kroz grad (na kojima se odvija i najintenzivniji promet, a obuhvaća 40 ulica),
 • kategorija Nerazvrstane ceste, koja obuhvaća sve ostale prometnice u gradu (ukupno 607 ulica).

Državne ceste

Nadležnost nad održavanjem državnih cesta u Gradu Rijeci imaju Hrvatske ceste d.o.o. – ispostava Rijeka (adresa Nikole Tesle 9/IX). Održavanje obuhvaća građevinsko održavanje kolnika, te vertikalnu i horizontalnu prometnu signalizaciju te ostalu opremu ceste.

Državne ceste su:

 • Grobnička cesta
 • Ulica Franje Račkoga
 • Zametska ulica
 • Ulica Školjić
 • Titov trg
 • Ulica Svilno
 • Ulica Ivana Ćikovića Belog
 • Ulica Diračje
 • Ulica Dražice Zamet
 • Ulica Martinkovac
 • Ulica Bačići
 • Ulica Sveti Kuzam
 • Ulica Alessandra Manzonia
 • Osječka ulica
 • Ulica Prvog maja
 • Ulica Viktora Cara Emina
 • Ulica Nikole Tesle
 • Ulica Hinka Bačića
 • Ulica Vjekoslava Kneževića
 • Strossmayerova ulica
 • Trpimirova ulica
 • Jadranski trg
 • Adamićeva ulica
 • Scarpina ulica
 • Liburnijska cesta
 • Šetalište Andrije Kačića Miošića
 • Ulica Riva
 • Ulica Žabica
 • Istarska Ulica
 • Ulica Janka Polića Kamova
 • Šetalište 13. Divizije
 • Krešimirova ulica
 • Zvonimirova ulica
 • Ulica Ivana Zajca
 • Ljubljanska cesta
 • Ribarska ulica
 • Jelačićev trg
 • Fiumara
 • Ulica Slavka Cindrića

Nerazvrstane ceste

Grad Rijeka nadležan je za upravljanje, održavanje i gradnju nerazvrstanih cesta na području grada.

Nadležnost nad poslovima u svezi nerazvrstanih cesta:

 • Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti:
  • vođenje jedinstvenog očevidnika nerazvrstanih cesta,
  • odobravanje prekomjerne uporabe, zauzeća i prekopa nerazvrstanih cesta,
  • upis nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige,
 • Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti i Odjel gradske uprave za financije:
  • upis nerazvrstanih cesta u imovinu grada.
 • Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti putem Rijeka plusa:
  • održavanje nerazvrstanih cesta.
 • Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i gradnje:
  • građenje nerazvrstanih cesta, što obuhvaća naročito: razvoj, analizu i planiranje potreba gradnje, projektiranje i geodetsku pripremu zemljišta za gradnju uključivo kupnju zemljišta, građenje, primopredaju i preuzimanje izgrađenih nerazvrstanih cesta u vlasništvo
  • poslovi uređenja prometa na nerazvrstanim cestama kroz analizu, kontrolu i uređenje prometa, a što obuhvaća poslove analize postojećih i predlaganje novih prometnih rješenja lokalnog značaja i izdavanje prometnih suglasnosti
 • Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija za komunalno redarstvo:
  • nadzor nad nerazvrstanim cestama, osim dosadašnjih javnih cesta koje postaju nerazvrstane.
 • Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem:
  • upravljanje nerazvrstanim cestama u smislu provedbe postupaka u svezi ograničenih stvarnih prava na njima (npr. prava građenja i prava služnosti).

Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) i Odluci o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke (Službene novine PGŽ 54/12), za upravljanje, održavanje i gradnju nerazvrstanih cesta na području grada nadležan je Grad Rijeka. Grad Rijeka nadležan je i za „nove“ nerazvrstane ceste, prema Odluci o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste („Narodne novine“ broj 44/12).

Upravljanje autocestom koja prolazi kroz Rijeku u nadležnosti je tvtke Hrvatske autoceste.