Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina u smislu Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke (SN PGŽ 54/12).

Poslovi građenja i rekonstrukcije javno-prometnih površina obuhvaćaju:

 • pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
 • ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
 • ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
 • ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopuštena gradnja i uporaba građevine sukladno propisima,
 • ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
 • ustupanje geodetskih radova,
 • ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
 • ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
 • organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju nerazvrstane ceste te dijelova nerazvrstane ceste i objekata na korištenje i održavanje,
 • investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
 • ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima nerazvrstana cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa.

Prije izdavanja odgovarajućeg akta na temelju kojeg je dopušteno građenje i rekonstrukcija nerazvrstane ceste te za građenje odnosno rekonstrukciju komunalnih i drugih instalacija i uređaja unutar građevine nerazvrstane ceste, posebne prometne uvjete i prometnu suglasnost izdaje Odjel uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave primorsko-goranske Rijeka.

Gradnja javno-prometnih površina planira se programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za kalendarsku godinu donosi Gradsko vijeće. Taj se program temelji na Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru i Planu razvojnih programa Odjela za komunalni sustav Grada Rijeke, dok je za gradnju zadužen Rijeka plus.

Radi li se o nekom manjem zahvatu na nerazvrstanim prometnicama ili javno-prometnim površinama, mogu se iskoristiti sredstva koja su u Proračunu Grada Rijeke osigurana za ostvarivanje plana malih komunalnih akcija, odnosno komunalnih prioriteta a sukladno Odluci o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području grada Rijeke. Pojedini mjesni odbor može ostvariti sredstva iz Proračuna na osnovi prihvaćenih programa mjesnog odbora, a sredstva za komunalne prioritete mjesnih odbora konačno odobrava Gradsko vijeće.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina utemeljeni su na Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Rijeke (Službene novine PGŽ 54/12).