Poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i javno-prometnih poslova obavljaju se u sklopu redovitog i izvanrednog održavanja.

Odlukom o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke (Službene novine PGŽ 54/12), održavanje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina obavlja Služba održavanja prometnica Rijeka plusa, sukladno godišnjem Programu održavanja komunalne infrastrukture.

Program održavanja komunalne infrastrukture donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke.  U skladu s tim Programom, Rijeka plus donosi Dinamički plan radova za tekuću godinu  raspoređen prema mjesnim odborima.

Za  redovno održavanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije zadužen je Rijeka plus.

Redovito održavanje osobito uključuje

 • ophodnju,
 • redovito praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
 • stručni pregled stanja cestovnih objekata,
 • obnavljanje, zamjenu i pojačanje donjeg stroja kolnika i kolničke konstrukcije većeg opsega,
 • obnavljanje i zamjenu završnog sloja kolničke konstrukcije većeg opsega,
 • mjestimične popravke završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,
 • mjestimične popravke dijelova cestovne građevine (most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel, potporni i obložni zid),
 • čišćenje i uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa nerazvrstane ceste,
 • čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju na nerazvrstanoj cesti,
 • zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,
 • uništenje nepoželjne vegetacije,
 • uređenje bankina i bermi,
 • popravak, zamjena i obnova vertikalne i horizontalne signalizacije i opreme,
 • održavanje svjetlosne signalizacije,
 • hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,
 • osiguranje prohodnosti u zimskim uvjetima.

Izvanredno održavanje

Izvanredno održavanje uključuje radove koji se mogu izvoditi samo na temelju glavnog ili izvedbenog projekta, a razumijevaju naročito:

 • sanaciju odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,
 • zamjenu i veći popravak dijelova cestovne građevine (most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, pothodnik, nadhodnik, galerija, pasaž, tunel),
 • poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju,
 • ublažavanje nagiba pokosa i ostale radove na zaštiti kosina od erozije,
 • korekciju prometno-tehničkih elemenata većeg opsega sa svrhom poboljšanja sigurnosti prometa i povećanja propusne moći,
 • dopunu prometne signalizacije, uređaja i opreme kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa.

Radove na održavanju uređenih zelenih površina, drvoreda i samostalnog ukrasnog grmlja, koji pripadaju nerazvrstanoj cesti, na uklanjanju snijega i leda s pješačkih površina, na održavanju građevina za odvodnju ceste (zatvoreni sustav odvodnje oborinskih voda) te javne rasvjete, obavljaju pravne odnosno fizičke osobe kojima je to povjereno ugovorom  s propisima.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih ili drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste ili javno-prometne površine dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.