Donošenje rješenja i visina naknade za teška ili srednje teška vozila za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

Prekomjerna uporaba nerazvrstane ceste je privremeno ili trajno povećanje prometa teških i srednje teških vozila na cesti ili njezinom dijelu koje nastaje kao posljedica eksploatacije mineralnih sirovina, sječe šuma, industrijske proizvodnje, izvođenja građevinskih radova i sličnih djelatnosti.

Pravna ili fizička osoba u čijem obavljanju gospodarske djelatnosti dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste teškim ili srednje teškim vozilima, dužna je platiti naknadu za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste.

Pod srednje teškim i teškim teretnim vozilima smatraju se vozila ukupne mase veće od 7,5 tona. Djelatnost prilikom koje dolazi do prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste i mjerila za utvrđivanje prekomjerne uporabe nerazvrstane ceste utvrđuju se u suglasju sa zakonom kojim se uređuju ceste.

Grad Rijeka očevidom na licu mjesta utvrđuje oštećenja izazvana prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste, o čemu se sastavlja zapisnik.

Radove na dovođenju nerazvrstane ceste u stanje koje je prethodilo oštećenjima izazvanim prekomjernom uporabom nerazvrstane ceste obavlja Rijeka plus, o trošku pravne ili fizičke osobe čije je vozilo oštetilo cestu.

Visina naknade za prekomjernu uporabu nerazvrstane ceste utvrđena je zaključkom Gradonačelnika.

Rješenje o prekomjernoj uporabi nerazvrstane ceste donosi Odjel za komunalni sustav.