Komunalno redarstvo Grada Rijeke u 2023. godini obavljalo je niz poslova, prvenstveno na uvođenju komunalnog reda, ali i provodeći nadzor na temelju niza zakonskih propisa, stoji u izvješću usvojenom na 66. gradonačelnikovom kolegiju.

Odsjek za komunalno redarstvo djeluje u sklopu Upravnog odjela za komunalni sustav i promet Grada Rijeke, obavljajući nadzor na temelju 26 propisa – od temeljne odluke o komunalnom redu preko nadzora držanja kućnih ljubimaca i korištenja javnih površina za postavu montažnih objekata i terasa do nadzora koji se odnose na prekomjernu buku na ugostiteljskim terasama, utvrđivanje oštećenja nerazvrstanih cesta i bespravno kampiranje. Također, komunalni redari zaduženi su i za nadzor nad koncesionarima te obavljaju nadzor i poduzimaju odgovarajuće mjere prema Akcijskom planu za sprečavanje vandalizama.

U sklopu komunalnog redarstva ustrojen je i Dežurni centar kojem građani svakodnevno, od 0 – 24 sata, mogu na besplatni broj telefona 0800 51 00 prijaviti komunalni nered. Također, prijave se mogu dostaviti i putem mobilne aplikacije “Gradsko oko”, kao i putem elektronske pošte komunalno-redarstvo@rijeka.hr.

Na temelju dojava građana putem “Gradskog oka” evidentirano je 1158 predmeta – prekršaja, koji su upućeni komunalnim redarima ili nadležnim tijelima na daljnji postupak.

Ukupno je telefonom, e-mailom, putem aplikacije Gradsko oko i putem pisarnice zaprimljeno je 4070 prijava, riješeno je 3825 zaprimljenih predmeta, dok su ostali predmeti u obradi.

Komunalni neredBriga o komunalnom neredu

Tijekom 2023. godine, u najvećoj mjeri se nadzor obavljao nad primjenom odredbi Odluke o komunalnom redu.

Izvršeno je 12.021  kontrola, što predstavlja neznatno povećanje u odnosu na prošlu godinu, odnosno na razini uobičajenog godišnjeg prosjeka. Najveći broj prekršaja komunalnog reda odnosi se na bespravno zauzimanje javnih površina odlaganjem predmeta, u prvom redu komunalnog otpada i tehnički neispravnih, odnosno neregistriranih i napuštenih vozila. Od registriranih 6.558 predmeta, po nalogu komunalnih redara stranke su postupile u 6.491 slučaja, dok su preostali predmeti u tijeku. To podrazumijeva da se ili vodi upravni ili prekršajni postupak, ili su predmeti proslijeđeni nadležnim službama/komunalnim društvima radi izvršenja radova, sanacije, popravaka i slično, te su u postupku rješavanja.

Tek ukoliko stranke ne bi postupile po nalogu komunalnog redara ili platile mandatnu kaznu, prema njima se poduzimaju represivne mjere, stoga se i značajno razlikuje broj represivnih mjera u odnosu na one preventivne. Naime, mjere upozorenja o prekršaju su izdane u 4.438 predmeta, a represivne mjere u 161 slučaju.

Tijekom 2023. temeljem izdanih mandatnih kazni zbog prekršaja iz Odluke o komunalnom redu uplaćeno je ukupno 17.936,91 eura u korist Proračuna Grada Rijeke.

Ugostiteljske terase postavljene protivno propisima moraju se ozakoniti ili ukloniti do 9. travnja 2025.

S tim u vezi, Gradsko vijeće Grada Rijeke je donijelo Pravilnik o uvjetima i postupku za postavljanje reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljskih terasa te druge opreme i uređaja na području Grada Rijeke, koji je stupio na snagu početkom listopada 2023. godine.

Pravilnikom je propisano da izgled i uvjeti postavljanja reklamnih i oglasnih predmeta, privremenih objekata i predmeta, ugostiteljske terase te druge opreme i uređaja, koji su postavljeni do dana stupanja na snagu predmetnog Pravilnika, moraju se uskladiti s njegovim odredbama u roku od 18 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Slijedom navedenog, svim ugostiteljima objektima, njih ukupno 42, koji su zatvorili površinu svoje ugostiteljske terase protivno propisanim uvjetima, upućena je pisana obavijest o njihovim obvezama, kao i posljedicama njihovog neizvršavanja te im je ukazano da je zaključno do 9. travnja 2025. godine potrebno uskladiti se s propisanim uvjetima, na način da se ishodi odgovarajuća dokumentacija iz koje to proizlazi, odnosno, ukoliko to nikako nije moguće, da se uklone dijelovi ugostiteljske terase koji su protupravno postavljeni. U protivnom, istekom navedenog datuma, Komunalno redarstvo biti će prisiljeno poduzeti daljnje mjere u okviru svoje nadležnosti, kako bi se površina javne namjene dovela u propisano i uredno stanje.

Komunalni neredOštećenja kolnika registriraju se temeljem redovne kontrole ili prijave građana, a potom i saniraju

Tijekom 2023. godine komunalno redarstvo provelo je nadzor nerazvrstanih cesta temeljem Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 54/12 i “Službene novine Grada Rijeke” 15/21) te evidentiralo 1383 predmeta, prilikom redovne kontrole ili temeljem prijava građana, mjesnih odbora ili drugih službi,  što predstavlja  godišnji prosjek, budući je broj predmeta gotovo isti kao i prošle godine u istom periodu.

Isti se odnose na oštećenja, koja su se najvećim dijelom odnosila na oštećenja kolnika u vidu udarnih rupa, usisa, oštećenja (uleknuća) prekopa kojima je istekao garantni rok, oštećenja prometne opreme (stupića, vertikalne i horizontalne signalizacije), oštećenja poklopaca šahti i oštećenja rasvjete. O svim oštećenjima obaviještene su nadležne službe održavanja te im je naložena njihova sanacija, što je i učinjeno.

Tijekom 2023. temeljem izdanih mandatnih kazni zbog prekršaja iz Odluke o nerazvrstanim cestama uplaćeno je ukupno 9.555,67 EUR u korist Proračuna Grada Rijeke.

Izvješće o radu Odsjeka za komunalno redarstvo za 2023. godinu usvojeno je na 66. gradonačelnikovom kolegiju.