Plan gradnje komunalnih vodnih građevina i korištenja sredstava naknade za razvoj te ostalih izvora financiranja sastoji se od:

  • prioriteta I – ulaganja u komunalne vodne građevine (objekte vodoopskrbe i odvodnje) od zajedničkog interesa svih suvlasnika Društva te od značaja za funkcioniranje i unapređenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u cjelini bez obzira na područje izvođenja radova, financirani iz naknade za razvoj i ostalih izvora.
  • prioriteta II – ulaganja u komunalne vodne građevine (objekte vodoopskrbe i odvodnje) od interesa za jedinice lokalne samouprave, financirana iz pripadajućeg preostalog dijela naknade za razvoj i ostalih izvora.

Nakon što je Grad Rijeka prenio komunalne vodne građevine u svom vlasništvu u vlasništvo javnog isporučitelja vodne usluge, Plan gradnje komunalnih vodnih građevina usvaja Skupština KD Vodovod i kanalizacija.